Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

rozwiązanie umowy o pracę
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszą i najszybszą opcją rozwiązania stosunku pracy. Umożliwia rozwiązanie umowy w każdym terminie, bez potrzeby czekana na upływ ustawowego okresu wypowiedzenia.

Stosunek pracy

Czym właściwie jest stosunek pracy, oraz co z niego wynika? Jest to relacja prawna, łącząca pracodawcę z pracownikiem, podlegającą regulacjom z zakresu Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego. W ramach stosunku pracy, art. 22 k.p.§ 1. (..) pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Nawiązanie stosunku pracy określa się terminem, zawartym w umowie wskazującym dzień rozpoczęcia pracy, przy jego braku, za termin rozpoczęcia uważa się dzień zawarcia umowy.

Umowa o pracę

Podstawową formą nawiązania stosunku jest zawarcie umowy o pracę. Możliwe jest zawarcie wskazanej umowy na czas określony, nieokreślony, lub jak zostało wcześniej wspomniane, czas niezbędny do wykonania określonej pracy.

Co do zasady, umowa o pracę wymaga formy pisemnej. A ponadto, powinna zostać zawarta, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zleconych mu obowiązków. Umowa winna więc zawierać:

  • rodzaj pracy,
  • wynagrodzenie (ze wskazaniem składników wynagrodzenia),
  • wymiar czasu,
  • wskazanie terminu rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę jest dość powszechnym zjawiskiem, jednak wciąż często kojarzy się negatywnie.  Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze musi nieść za sobą negatywne konsekwencje.

W świetle prawa, jest to nic innego jak jednostronne rozwiązanie umowy, polegające na złożeniu oświadczenia wskazującego chęć zakończenia stosunku pracy. Wypowiedzenie złożyć może zarówno pracownik jak i pracodawca, może więc to być akt jednej ze stron.

Może to jednak być też wspólna decyzja obydwu stronw takim przypadku mówimy nieprawidłowo o wypowiedzeniu za porozumieniem stron, a prawidłowo o „rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron”. Niektórzy dodają „wspólnym” by podkreślić że jest to czynność dwustronna, wymagająca konsensusu – czyli obopólnej zgody.  

Nie koniecznie, więc należy pojęcie wypowiedzenia czy szerzej rozwiązania stosunku pracy wiązać jedynie z wydarzeniem potocznie zwanym „zwolnieniem”, bo może to być też „położenie papieru” albo „zawarcie dealu”. 

Prawo pracy, wyróżnia kilka form możliwości rozwiązania umowy tj.: na mocy porozumienia stron; poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia; poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia; a także w związku z upływem czasu, na który umowa została  zawarta (przy umowach na czas określony).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najprostszą forma jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Należy jednak pamiętać, iż rozwiązanie umowy w takiej formie, jest traktowane jako możliwość, dlatego też, spotkać możemy się w tym przypadku z odmową jednej ze stron.

Przygotowane poniżej przez informacje wyjaśnią, jak poprawnie sformułować propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oraz o czym warto pamiętać przed złożeniem takiej propozycji.

Zgodnie z kodeksem pracy art. 30, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, następuje z woli pracownika lub pracodawcy, poprzez zgodne ustalenie warunków rozwiązania stosunku pracy, tzw. obustronność. 

Podkreślić należy, że dotyczy ona jedynie formy rozwiązania umowy. Sam proces złożenia propozycji rozwiązania jest czynnością jednostronną, a więc to jedna ze stron inicjuje chcę rozwiązania stosunku we wskazanej formie. Dlatego obrazując, w sytuacji gdy dostaniemy od pracodawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron złożoną na piśmie albo ustnie lub w formie mailowej, pojawia się nie konieczność, ale jedynie możliwość odpowiedzi na nie.

Brak odpowiedzi, jest równoznaczny z odmową przyjęcia zaproponowanych warunków. Analogiczna sytuacja obowiązuje pracodawcę, w przypadku kiedy to on otrzyma od pracownika propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca może także nie zareagować, zatwierdzić zaproponowane warunki, zaproponować ich modyfikację, albo odmówić zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. W najczęstszym przypadku wyrażenia zgody wystarczy jednak dopisek „Wyrażam zgodę” na otrzymanym wypowiedzeniu umowy opatrzony podpisem oraz datą. 

Przykładowo: Pracodawca przyszedł do Krzysztofa Nowaka i zaproponował mu zakończenie pracy na mocy porozumienia stron. Pracownik przeczytał treść porozumienia i doszedł do wniosku że nie odpowiada mu jego treść, ani sam fakt zwolnienia. Dobrze mu się pracuje, dobrze zarabia i właściwie wykonuje swoją pracę – wie więc, że nie tak łatwo będzie Pracodawcy wypowiedzieć taką umowę o pracę zgodnie z prawem. Dlatego odmówił przyjęcia warunków. Pracodawca nie zdecydował się na zwolnienie go z pracy.

Obligatoryjną częścią wypowiedzenia umowy w takiej formie, jest wzmianka określająca sposób w jaki wskazane strony zgodziły się umowę rozwiązać, np. „ na mocy porozumienia stron.”

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Określenie terminu

Ponadto, podobnie jak przy nawiązaniu stosunku o pracę, określony musi zostać termin, wskazujący dzień rozwiązania stosunku pracy, przy jego braku, za termin uważa się dzień zawarcia porozumienia. (zgodnie w wyrokiem SN z dnia 11 stycznia 2001r., sygn. I PKN 844/00).

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, nie w każdym przypadku równocześnie prowadzi do zakończenia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, przecież nic nie stoi na przeszkodzie by strony ustaliły odrębny termin ustania stosunku pracy, a wręcz przeciwnie, jest to dość częsta praktyka.

Przykładowo: Jan Kowalski przyszedł do swojego szefa 15 września 2020r. Powiedział że na sylwestra wyjeżdża do Brazylii i chciałby tam zostać na stałe. Nie było to prawdziwie stwierdzenie, tak naprawdę chciał zaopiekować się swoją nowonarodzoną wnuczką, ale niesłusznie wstydził się przyznać. Pracodawca motywowany zazdrością i wiedziony przeczuciem że zatrudniony przez niego Pracownik mija się z prawdą, nie zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron od dnia 30 grudnia 2020 r. Jan Kowalski złożył więc wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia i dlatego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r. Gdyby Jan powiedział prawdę, to strony umowy o pracę (Pracodawca i Pracownik) mogłyby umówić się na rozwiązanie umowy w dniu 31 grudnia 2020 r. albo w dowolnie innym wybranym terminie. Musi to być jednak termin wspólnie uzgodniony przez obie strony umowy.

W tak kluczowych sprawach – lepiej jednak zasięgnąć wcześniej porady doświadczonego radcy prawnego, który podpowie – jakie mamy możliwości rozwiązania umowy o prace w danej sytuacji, albo co zrobić z otrzymaną już propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Kilku miesięczne wynagrodzenie jakie dzięki profesjonalnej poradzie udaje się często zaoszczędzić, to przychód zdecydowanie większy od kosztu godzinnej porady doświadczonego radcy prawnego.

Rate this post