Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

rozwiązanie umowy o pracę
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszą i najszybszą opcją rozwiązania stosunku pracy. Umożliwia rozwiązanie umowy w każdym terminie, bez potrzeby czekana na upływ ustawowego okresu wypowiedzenia.

Stosunek pracy

Czym właściwie jest stosunek pracy, oraz co z niego wynika? Jest to relacja prawna, łącząca pracodawcę z pracownikiem, podlegającą regulacjom z zakresu Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego. W ramach stosunku pracy, art. 22 k.p.§ 1. (..) pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Nawiązanie stosunku pracy określa się terminem, zawartym w umowie wskazującym dzień rozpoczęcia pracy, przy jego braku, za termin rozpoczęcia uważa się dzień zawarcia umowy.

Umowa o pracę

Podstawową formą nawiązania stosunku jest zawarcie umowy o pracę. Możliwe jest zawarcie wskazanej umowy na czas określony, nieokreślony, lub jak zostało wcześniej wspomniane, czas niezbędny do wykonania określonej pracy.

Co do zasady, umowa o pracę wymaga formy pisemnej. A ponadto, powinna zostać zawarta, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zleconych mu obowiązków. Umowa winna więc zawierać:

  • rodzaj pracy,
  • wynagrodzenie (ze wskazaniem składników wynagrodzenia),
  • wymiar czasu,
  • wskazanie terminu rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę jest dość powszechnym zjawiskiem, jednak wciąż często kojarzy się negatywnie.  Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze musi nieść za sobą negatywne konsekwencje.

W świetle prawa, jest to nic innego jak jednostronne rozwiązanie umowy, polegające na złożeniu oświadczenia wskazującego chęć zakończenia stosunku pracy. Wypowiedzenie złożyć może zarówno pracownik jak i pracodawca, może więc to być akt jednej ze stron.

Może to jednak być też wspólna decyzja obydwu stronw takim przypadku mówimy nieprawidłowo o wypowiedzeniu za porozumieniem stron, a prawidłowo o „rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron”. Niektórzy dodają „wspólnym” by podkreślić że jest to czynność dwustronna, wymagająca konsensusu – czyli obopólnej zgody.  

Nie koniecznie, więc należy pojęcie wypowiedzenia czy szerzej rozwiązania stosunku pracy wiązać jedynie z wydarzeniem potocznie zwanym „zwolnieniem”, bo może to być też „położenie papieru” albo „zawarcie dealu”. 

Prawo pracy, wyróżnia kilka form możliwości rozwiązania umowy tj.: na mocy porozumienia stron; poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia; poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia; a także w związku z upływem czasu, na który umowa została  zawarta (przy umowach na czas określony).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najprostszą forma jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Należy jednak pamiętać, iż rozwiązanie umowy w takiej formie, jest traktowane jako możliwość, dlatego też, spotkać możemy się w tym przypadku z odmową jednej ze stron.

Przygotowane poniżej przez informacje wyjaśnią, jak poprawnie sformułować propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oraz o czym warto pamiętać przed złożeniem takiej propozycji.

Zgodnie z kodeksem pracy art. 30, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, następuje z woli pracownika lub pracodawcy, poprzez zgodne ustalenie warunków rozwiązania stosunku pracy, tzw. obustronność. 

Podkreślić należy, że dotyczy ona jedynie formy rozwiązania umowy. Sam proces złożenia propozycji rozwiązania jest czynnością jednostronną, a więc to jedna ze stron inicjuje chcę rozwiązania stosunku we wskazanej formie. Dlatego obrazując, w sytuacji gdy dostaniemy od pracodawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron złożoną na piśmie albo ustnie lub w formie mailowej, pojawia się nie konieczność, ale jedynie możliwość odpowiedzi na nie.

Brak odpowiedzi, jest równoznaczny z odmową przyjęcia zaproponowanych warunków. Analogiczna sytuacja obowiązuje pracodawcę, w przypadku kiedy to on otrzyma od pracownika propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca może także nie zareagować, zatwierdzić zaproponowane warunki, zaproponować ich modyfikację, albo odmówić zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. W najczęstszym przypadku wyrażenia zgody wystarczy jednak dopisek „Wyrażam zgodę” na otrzymanym wypowiedzeniu umowy opatrzony podpisem oraz datą. 

Przykładowo: Pracodawca przyszedł do Krzysztofa Nowaka i zaproponował mu zakończenie pracy na mocy porozumienia stron. Pracownik przeczytał treść porozumienia i doszedł do wniosku że nie odpowiada mu jego treść, ani sam fakt zwolnienia. Dobrze mu się pracuje, dobrze zarabia i właściwie wykonuje swoją pracę – wie więc, że nie tak łatwo będzie Pracodawcy wypowiedzieć taką umowę o pracę zgodnie z prawem. Dlatego odmówił przyjęcia warunków. Pracodawca nie zdecydował się na zwolnienie go z pracy.

Obligatoryjną częścią wypowiedzenia umowy w takiej formie, jest wzmianka określająca sposób w jaki wskazane strony zgodziły się umowę rozwiązać, np. „ na mocy porozumienia stron.”

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Określenie terminu

Ponadto, podobnie jak przy nawiązaniu stosunku o pracę, określony musi zostać termin, wskazujący dzień rozwiązania stosunku pracy, przy jego braku, za termin uważa się dzień zawarcia porozumienia. (zgodnie w wyrokiem SN z dnia 11 stycznia 2001r., sygn. I PKN 844/00).

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, nie w każdym przypadku równocześnie prowadzi do zakończenia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, przecież nic nie stoi na przeszkodzie by strony ustaliły odrębny termin ustania stosunku pracy, a wręcz przeciwnie, jest to dość częsta praktyka.

Przykładowo: Jan Kowalski przyszedł do swojego szefa 15 września 2020r. Powiedział że na sylwestra wyjeżdża do Brazylii i chciałby tam zostać na stałe. Nie było to prawdziwie stwierdzenie, tak naprawdę chciał zaopiekować się swoją nowonarodzoną wnuczką, ale niesłusznie wstydził się przyznać. Pracodawca motywowany zazdrością i wiedziony przeczuciem że zatrudniony przez niego Pracownik mija się z prawdą, nie zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron od dnia 30 grudnia 2020 r. Jan Kowalski złożył więc wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia i dlatego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r. Gdyby Jan powiedział prawdę, to strony umowy o pracę (Pracodawca i Pracownik) mogłyby umówić się na rozwiązanie umowy w dniu 31 grudnia 2020 r. albo w dowolnie innym wybranym terminie. Musi to być jednak termin wspólnie uzgodniony przez obie strony umowy.

W tak kluczowych sprawach – lepiej jednak zasięgnąć wcześniej porady doświadczonego radcy prawnego, który podpowie – jakie mamy możliwości rozwiązania umowy o prace w danej sytuacji, albo co zrobić z otrzymaną już propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Kilku miesięczne wynagrodzenie jakie dzięki profesjonalnej poradzie udaje się często zaoszczędzić, to przychód zdecydowanie większy od kosztu godzinnej porady doświadczonego radcy prawnego.

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły