Czy trzeba wezwać policję po wypadku lub kolizji? Praktyczny poradnik!

czy dzwonic po policje
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Czy trzeba wezwać policję po wypadku lub kolizji?
Praktyczny poradnik

 

Czy trzeba wezwać policję do kolizji? Czy należy wezwać policję do wypadku? Kiedy wezwać policję do stłuczki? Decyzja zależy od okoliczności: obrażeń uczestników, podejrzenia prowadzenia pod wpływem czy dyskusyjności winy sprawcy. Ten poradnik pomoże ci zrozumieć, kiedy wezwanie Policji na miejsce kolizji albo stłuczki jest wymagane i kiedy możesz sobie odpuścić ten formalny obowiązek – a w zamian spisać oświadczenie sprawcy.

Najważniejsze Informacje

 • Wezwanie policji na miejsce zdarzenia drogowego, czy to stłuczki czy kolizji jest obowiązkowe w przypadku obrażeń uczestników lub podejrzenia jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków.
 • Nie zawiadomienie organów ścigania po wypadku może prowadzić do regresu ubezpieczeniowego, ale w przypadku zgodności stron co do przebiegu zdarzenia, wezwanie policji absolutnie nie jest konieczne.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji jest kluczowym dokumentem w postępowaniu odszkodowawczym i powinno zawierać pełne dane personalne, opis okoliczności zdarzenia oraz dokumentację fotograficzną.

Wypadki drogowe – kiedy obowiązkowo wezwać służby?

Policjant na miejscu wypadku drogowego

Pomimo powszechnego przekonania, wezwanie policji na miejsce zdarzenia drogowego nie jest zawsze obowiązkowe – zwłaszcza gdy sprawca przyznaje się do winy. Istnieją jednak konkretne przypadki, kiedy wezwanie Policji na miejsce zderzenia pojazdów mechanicznych jest wymagane. Policję należy obowiązkowo wezwać, gdy uczestników ruchu drogowego dotknęły obrażenia lub gdy istnieje podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu albo narkotyków. W takich sytuacjach obecność policji jest niezbędna do prawidłowego dokumentowania zdarzenia i późniejszego procesu odszkodowawczego.

Czy zawsze powinniśmy wezwać policję po wypadku? Niekoniecznie. Wezwanie policji nie jest wymagane w każdej sytuacji. Jeżeli zdarzenie drogowe nie spowodowało żadnych obrażeń, a sprawca jest znany, nie ma wątpliwości co do przebiegu kolizji i nie ma podejrzenia o jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to zgłoszenie zdarzenia policji nie jest konieczne.

Jednak stanowczo zaleca się wzywać policję w sytuacjach, gdy uczestnicy zdarzenia mają sprzeczne relacje dotyczące jego przebiegu – policja wówczas pomoże w ustaleniu sprawcy.

Jakie są konsekwencje niezawiadomienia policji?

Za niezawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa może grozić kara, ale dotyczy to tylko najcięższych przestępstw wskazanych w kodeksie karnym. Nie wykroczeń takich jak kolizja. Ucieczka z miejsca kolizji bez zawiadomienia policji może jednak skutkować regresem ubezpieczeniowym. Oznacza to, że ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconych świadczeń odszkodowawczych.

Nie jest to jednak reguła. Wielu kierowców decyduje się na załatwienie sprawy na miejscu, bez wezwania policji. Jest to możliwe, jeżeli obie strony są zgodne co do przebiegu zdarzenia i winy sprawcy. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku konieczne jest rzetelne sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji. W tym oświadczeniu musi być jasno wskazany jego sprawca, dane poszkodowanego oraz bardzo dobrym pomysłem jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia. Można także spisać dane każdego uczestnika zdarzenia i świadków.

Wypadek bez ofiar śmiertelnych – czy policja musi interweniować?

Czy w każdym przypadku należy wezwać policję na miejsce zdarzenia? Niekoniecznie. Policja nie musi być wzywana w przypadku kolizji drogowej, jeśli nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych, sprawca stłuczki jest znany i nie ma podejrzenia nietrzeźwości lub wpływu innych substancji.

Rekomendujemy także wezwać policję w przypadku oddalenia się sprawcy. Tak samo Policja jest potrzebna, także wtedy gdy nie jest możliwe wskazanie sprawcy zdarzenia.

Jeżeli uczestnicy kolizji drogowej nie doznali żadnych obrażeń, zazwyczaj nie ma obowiązku wzywania Policji na miejsce zdarzenia. Jednak warto zauważyć, że jeżeli uczestnik kolizji doznał lekkich obrażeń, czyli takich, które powodują naruszenie funkcji organów lub rozstrój zdrowia na okres krótszy niż 7 dni, wezwanie policji nie jest obligatoryjne, ale warto rozważyć jej obecność dla dokumentacji przebiegu zdarzenia i ustalenia uczestników zdarzenia.

Wszystko dla dobra procesu odszkodowawczego, czyli procesu którego celem jest naprawienie szkód.

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji to niezbędny element postępowania po wypadku. To dokument, który zawiera wszystkie istotne informacje na temat zdarzenia i może być sporządzony, jeżeli w wyniku zdarzenia doszło tylko do szkody w mieniu, a wszystkie strony są zgodne co do okoliczności zdarzenia. Jakie informacje powinno zawierać takie oświadczenie? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dane personalne i pojazdów

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać pełne dane personalne sprawcy, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, numer prawa jazdy oraz numer telefonu. W oświadczeniu należy podać również dane pojazdu sprawcy, w tym markę, model, numer rejestracyjny oraz numer VIN.

Dodatkowo, w oświadczeniu powinny znaleźć się informacje ubezpieczeniowe pojazdu sprawcy, co obejmuje nazwę ubezpieczyciela oraz numer polisy OC. Dane personalne poszkodowanego powinny obejmować takie same kategorie informacji, jak dla sprawcy, a ponadto informacje o jego pojeździe i polisie ubezpieczeniowej.

Opis okoliczności zdarzenia

Opis okoliczności zdarzenia to kluczowy element oświadczenia sprawcy kolizji. W tym miejscu należy szczegółowo opisać, co się stało, gdzie doszło do zdarzenia, oraz oznaczyć datę i czas wypadku.

Zakres uszkodzeń powinien być starannie opisany, z uwzględnieniem rodzaju uszkodzeń (np. rysa, wgniecenie, przytarcie, oderwanie) oraz ich orientacyjnych wymiarów lub wielkości. Do oświadczenia warto dołączyć szkic sytuacyjny lub rysunek z zaznaczonymi uszkodzeniami, co ułatwi wizualizację i precyzję w opisie zniszczeń.

Dokumentacja fotograficzna

Fotografowanie uszkodzeń pojazdów po kolizji

Dokumentacja fotograficzna jest niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia dowodów w przypadku wypadku. Fotografowanie miejsca wypadku umożliwia lepsze zrekonstruowanie okoliczności zdarzenia. Taka dokumentacja powinna być bogata i obejmować różne perspektywy miejsca zdarzenia, aby dokładnie odzwierciedlić sytuację.

Zdjęcia uszkodzeń pojazdów służą jako dowód, który może być wykorzystany do oceny skali i rodzaju szkód. Należy dołączyć do oświadczenia fotografie uszkodzeń zarówno swojego, jak i drugiego pojazdu, co zwiększa wartość dowodową dokumentacji.

Przydatne dokumenty przy zgłaszaniu szkody OC

Przy zgłaszaniu szkody OC, oprócz oświadczenia sprawcy kolizji, potrzebne są także inne dokumenty. Do zgłoszenia szkody OC potrzebny jest druk zgłoszenia szkody komunikacyjnej oraz formularz roszczenia odszkodowawczego, w którym dokładnie opisuje się zdarzenie, uszkodzenia oraz wysokość żądanej kwoty odszkodowania.

W oświadczeniu muszą znaleźć się pełne dane personalne oraz adresowe sprawcy i poszkodowanego, szczegółowe dane o zaangażowanych pojazdach, w tym dane pojazdów biorących, takie jak:

 • marka
 • model
 • numer rejestracyjny
 • VIN
 • informacje o polisie OC sprawcy

A także dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego, dane teleadresowe osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia, danych właściciela lub właścicieli pojazdu i numer konta bankowego, na które ma zostać przesłane odszkodowanie.

W celu przyspieszenia procesu ustalania odszkodowania pomocna może być dodatkowa dokumentacja tak jak kosztorysy napraw oraz dokumentacja medyczna potwierdzająca uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie a wezwanie policji – czy ma wpływ na wysokość odszkodowania?

Czy wezwanie policji ma wpływ na wysokość odszkodowania? Wysokość odszkodowania nie jest bezpośrednio związana z faktem wezwania policji, ale z kompletnością dokumentów i precyzją opisania okoliczności kolizji. Obecność policji na miejscu zdarzenia ułatwia dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia sprawcy, a informacje z notatki policyjnej raczej nie są kwestionowane przez ubezpieczycieli. Choć to reguła od której zdarzają się bardzo nieliczne wyjątki.

Standardowy termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC to 30 dni od zgłoszenia, ale obecność dokumentacji policyjnej może przyspieszyć ten proces, ponieważ wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Zgłoszenie kolizji do policji po fakcie może utrudnić ustalenie okoliczności zdarzenia, co wpływa na proces ustalenia sprawcy i likwidacji szkody.

Do uzyskania odszkodowania nie zawsze wystarczy tylko spisanie oświadczenia w przypadku niektórych zdarzeń, brak dokumentacji policyjnej może być problematyczny dla ubezpieczyciela.

Wezwanie Policji do wypadku samochodu firmowego

Zasady postępowania po wypadku samochodu służbowego różnią się nieco od zasad dotyczących pojazdów prywatnych. W przypadku wypadku samochodu firmowego, wezwanie policji może być wymagane przez pracodawcę, ubezpieczyciela lub leasingodawcę. Ale czy zawsze jest to konieczne? Czy zawsze jest to najkorzystniejsze rozwiązanie?
Czasami wezwanie Policji tylko dlatego że w kolizji brał udział samochód służbowy – to lekko biurokratyczny bezsens. Ale reguły to reguły. Zawsze warto skontaktować się z opiekunem floty, jeżeli taki występuje w Państwa firmie.

Policja przyjmie każde zgłoszenie, choć czasem funkcjonariusze (i słusznie) nakładają wyższe mandaty, gdy uważają że ich wezwanie w gruncie rzeczy nie było potrzebne – brak bowiem osób poszkodowanych czyli nikt nie odniósł obrażeń, a w wyniku kolizji ucierpiały jedynie fragmenty lakieru na zderzakach.

Wezwanie Policji do wypadku samochodu z leasingu

Zasady dotyczące wypadków samochodów z leasingu są jeszcze bardziej skomplikowane. W przypadku wypadku samochodu z leasingu, wezwanie policji może być wymagane przez leasingodawcę. Choć to raczej rzadki przypadek. Większość leasingodawców czyli firm leasingowych, pozostawia tutaj wybór swoim klientom. Jeżeli sprawca stłuczkę uznaje i podaje dane dotyczące swojego OC, w tym nazwę ubezpieczyciela oraz wszystkie inne dane zawarte w prawie jazdy i dowodzie rejestracyjnym – a okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości – to zastanówmy się czy naprawdę warto wezwać policję.

Dla pewności warto w tym celu zawczasu przejrzeć dokumenty dotyczące swojego leasingu, albo zapytać firmy leasingowej.

Jak zachować się na miejscu wypadku?

Bez względu na to, czy jesteśmy sprawcą czy ofiarą wypadku, istnieje kilka zasad, które powinniśmy przestrzegać na miejscu zdarzenia. Po wypadku z udziałem ofiar śmiertelnych lub rannych należy:

 1. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
 2. Wezwać służby ratunkowe i policję.
 3. Unikać działań mogących utrudnić dochodzenie.
 4. Pozostać na miejscu zdarzenia.

Ucieczka z miejsca zdarzenia powoduje utratę ochrony ubezpieczeniowej OC, a odpowiedzialność za szkody przechodzi na sprawcę, który musi pokryć je z własnej kieszeni. Kierowcy są zobowiązani do:

 • zatrzymania się w sposób niezagrażający ruchowi drogowemu
 • zabezpieczenia miejsca zdarzenia
 • jeśli nie ma ofiar śmiertelnych czy rannych, usunięcia pojazdu z drogi.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku należy sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy i w razie konieczności udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Postępowanie po wypadku – krok po kroku

Bez względu na to, czy jesteśmy świadkami czy uczestnikami wypadku, istnieje kilka kroków, które powinniśmy podjąć po zdarzeniu. Po wypadku z udziałem ofiar śmiertelnych lub rannych należy:

 1. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
 2. Wezwać służby ratunkowe i policję.
 3. Unikać działań mogących utrudnić dochodzenie.
 4. Pozostać na miejscu zdarzenia.

Standardowy termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC to 30 dni od zgłoszenia, ale obecność dokumentacji policyjnej może przyspieszyć ten proces, ponieważ wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Zgłoszenie kolizji do policji po fakcie może utrudnić ustalenie okoliczności zdarzenia, co wpływa na proces ustalenia sprawcy i likwidacji szkody.

Do uzyskania odszkodowania nie zawsze wystarczy tylko spisanie oświadczenia w przypadku niektórych zdarzeń, brak dokumentacji policyjnej może być problematyczny dla ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Wezwanie policji na miejsce wypadku jest obowiązkowe tylko w niektórych okolicznościach, takich jak obrażenia ciała uczestników lub podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W innych przypadkach decyzja o wezwaniu policji zależy od konkretnej sytuacji i decyzji jego uczestników. Warto jednak pamiętać, że prawidłowe dokumentowanie zdarzenia, zarówno przez policję, jak i samych uczestników, jest kluczowe dla późniejszego procesu odszkodowawczego. Patrol policji jest zbędny, gdy sprawca przyznał że jest winny kolizji, wówczas strony mogą wspólnie spisać oświadczenie. Warto też by każdy uczestnik podpisał się na każdej stronie oświadczenia.

Zdecydowana większość drobnych stłuczek powinna być rozstrzygana bez pomocy policji, bo przecież wystarc.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy zawsze muszę wezwać policję po wypadku?

Nie zawsze, ale wezwanie policji jest obowiązkowe, jeśli doszło do obrażeń ciała lub podejrzewasz jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Polisa ubezpieczeniowa sprawcy nie zostanie także uruchomiona tak łatwo, jeżeli strony są w sporze co do przyczyn i wyniku kolizji.

Czy mogę samodzielnie załatwić sprawę z drugą stroną?

Tak, jeśli obie strony są zgodne co do okoliczności zdarzenia i winy sprawcy, można samodzielnie załatwić sprawę.

Co zrobić, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Należy natychmiast wezwać policję i podać jak najwięcej szczegółów na temat sprawcy i jego pojazdu, aby zwiększyć szanse na jego ujęcie.

Co zrobić, jeśli miałem wypadek samochodem firmowym?

W przypadku wypadku samochodem firmowym warto skonsultować się z przełożonym albo działem logistyki, HR lub przede wszystkim – zarządcą floty w swojej firmie, aby ustalić dalsze kroki.

Czy wezwanie policji wpływa na wysokość odszkodowania?

Wezwanie policji może ułatwić proces odszkodowawczy i pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia. Nie ma potrzeby by wzywać policję, jeżeli sprawca kolizji jest znany, a samo jej wezwanie raczej nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły