Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej?

obrazek nakaz zaplaty
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Kompendium wiedzy o nakazach zapłaty czyli:
Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej?

Można się zaniepokoić otrzymaniem nakazu zapłaty, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie spodziewaliśmy się go otrzymać. Takie doświadczenie codziennie spotyka kilkadziesiąt tysięcy osób. Sytuacja staje się jeszcze bardziej nerwowa, jeżeli nakaz ten został wydany w sprawie wytoczonej przeciwko nam. W niniejszym artykule przedstawiamy, czym jest nakaz zapłaty i jak się przed nim bronić. 

Czym jest nakaz zapłaty?

Sam nakaz zapłaty stanowi rodzaj orzeczenia sądowego, które rozstrzyga sprawę co do istoty. Jest to zatem orzeczenie – upraszczając – które po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu staje się równoznaczne w skutkach z wyrokiem sądowym. Sam nakaz zapłaty nie jest więc ostatecznym wyrokiem sądu, ale stanie sie nim – jeżeli pozwany (dłużnik) na niego nie zareaguje w odpowiednim terminie. Orzecznie to jest wydawane w odrębnym od „zwykłego” trybie postępowania, a więc odpowiednio w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym. Postępowania te mają przy tym zupełnie przebieg od klasycznego postępowania sądowego.

W standardowej sprawie cywilnej dwie strony stają naprzeciwko siebie w sądzie, by przedstawić swoje wersje, dowody czy twierdzenia a następnie uzyskać formalnie ogłoszony przez sąd wyrok. Z nakazem zapłaty jest inaczej.

Postępowania upominawcze i nakazowe, które kończą się wydaniem nakazu zapłaty charakteryzują się tym, że sąd rozstrzyga je:

 • po zapoznaniu się wyłącznie z samą treścią pozwu wraz z załącznikami;
 • na posiedzeniu niejawnym, a więc bez przeprowadzania rozprawy i bez obecności stron – czyli nie wysłuchując strony pozwanej.

Postępowania te są zatem dużo szybsze i pozwalają uzyskać wierzycielowi nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności stanowi – tak jak wyrok wydany w standardowym postępowaniu cywilnym – tytuł wykonawczy. Taki tytuł wykonawczy umożliwia egzekucję z majątku dłużnika. Zobowiązuje on bowiem pozwanego do określonego zachowania – w tym przypadku do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz powoda.

Procedura ta może wydawać się dosyć niejasna dla kogoś, kto nie miał z nią do czynienia.
Przecież fundamentalną zasadą jest prawo do obrony swoich praw i racji przed sądem i wydanie wyroku po uczciwym procesie. W tych sprawach natomiast sąd przeprowadza postępowanie na posiedzeniu niejawnym, rozpoznaje sprawę tylko na podstawie treści pozwu napisanego przez jedną stronę i wydaje nakaz zapłaty. Na tym etapie pozwany zupełnie nie ma możliwości obrony swych racji – czyż nie? Spokojnie, ten kto otrzymał nakaz będzie miał prawo do obrony, o ile tylko zechce.

Dzieje się tak bowiem postępowania upominawcze i nakazowe mają na celu przede wszystkim przyspieszenie dochodzenia roszczeń. Celem opisywanych postępowań jest możliwość uzyskania szybkiego orzeczenia w sprawie, w której zasadność roszczenia jest względnie dobrze uzasadniona.

Ale czy w takim razie pozwany może się bronić?

Oczywiście. I fakt wydania nakazu zapłaty w niczym pozwanemu nie zaszkodzi, jeżeli tylko pozwany podejmie niezwłocznie odpowiednie działania.

Poniżej opowiemy jak, ale tak naprawdę zaufajcie nam Państwo – jeżeli tylko nie jest to niewielka kwota, którą wolicie Państwo zapłacić i o sprawie zapomnieć – to warto prowadzenie takiej sprawy zlecić profesjonaliście. Z naszej strony rekomendujemy jak najszybciej zgłosić się po profesjonalną pomoc prawną  – do jakiejkolwiek kancelarii prowadzonej przez awokata albo radcę prawnego na przykład do naszej 
Kancelarii Prawnej

Samodzielne radzenie sobie z taką sprawą w skutkach przypomina zazwyczaj samodzielne leczenie choroby nowotworowej. a korzystanie z pomocy różnych biur doradztwa prawnego – korzystanie z pomocy znachorów.

Jak bronić się przed nakazem zapłaty?

Jeżeli powód przekona sąd, że zasadnym jest wydanie nakazu zapłaty, to nakaz taki zostaje doręczony pozwanemu wraz z odpisem pozwu i załącznikami. Dopiero w tym momencie pozwany dowiaduje się, że w ogóle toczyło się w sądzie przeciwko niemu postępowanie. Gdy taka osoba dowiaduje się została pozwana, ma możliwość podjęcia niezbędnych działań obronnych. Żeby było jasne – takich działań na wcześniejszym etapie – dla osoby pozwanej w tym trybie – przepisy nie przewidują. 

Najpierw trzeba sprawdzić w jakim trybie został wydany nakaz zapłaty – w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym. 

Co zrobić jeżeli otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Po zapoznaniu się z treścią otrzymanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany ma do wyboru dwa warianty działania:

1. Może uznać, że jego dług faktycznie istnieje i nie mając wiele na swoją obronę stwierdzić, że nakaz zapłaty jest po prostu zasadny.

2. Może uznać, że jego dług nie istnieje w ogóle lub nie istnieje w dochodzonej przez wierzyciela wysokości, względnie inne okoliczności przemawiają za tym, że nakaz zapłaty jest wadliwy.

W tym drugim wariancie pozwany ma możliwość wniesienia stosownego środka zaskarżenia przed sąd. Takim środkiem obrony przed nakazem zapłaty jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Dzięki tym środkom obrony pozwany może zrealizować swoje konstytucyjne prawo do obrony. Trzeba jednak pamiętać, że wniesienie środka zaskarżenia w wariancie nr 1 spowoduje z jednej strony wydłużenie czasu postępowania, ale także w razie przegranej spowoduje obciążenie pozwanego znacznie wyższymi kosztami postępowania.

Co zrobić jeżeli otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Zasadniczo możliwości wyboru są podobne jak te w sytuacji w której został wydany nakaz w postępowaniu upominawczym, z tym że jednak zastrzeżeniem, że nakaz ten może stanowić także tytuł zabezpieczenia (a więc może stanowić on sposób na wcześniejsze „tymczasowe” zabezpieczenie roszczenia Powoda, np. poprzez zajęcie rachunku bankowego Pozwanego). W dodatku wniesienie zarzutów wiąże się ze złożeniem odpowiedniej opłaty, albo koniecznością wystąpienia o zwolnienie od kosztów sądowych.

Co jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty?

Co istotne, dopiero w przypadku niewniesienia odpowiedniego środka zaskarżenia nakaz zapłaty się uprawomocni – czyli stanie się „ważnym” wyrokiem sądowym, a powód – czyli osoba która sprawę przed sąd wniosła – będzie uprawniony do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, w którego efekcie do drzwi dłużnika może zapukać komornik. 

Jaki skutek ma wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty?

Gdy jednak pozwany w odpowiedzi na nakaz zapłaty skutecznie wniesie środek zaskarżenia, sprawa kierowana jest niejako „od nowa” na drogę zwykłego postępowania cywilnego. Takie postępowanie co do zasady toczy się na rozprawie, czyli co do zasady na posiedzeniu jawnym z udziałem obydwu stron. Rozprawa ta kończy się wydaniem wyroku, w którym sąd raz jeszcze – już po wysłuchaniu obydwu stron, a więc także argumentów osoby pozwanej – rozstrzyga o zasadności pozwu. Istotne dla osób, wobec których wydano nakaz zapłaty, jest także często tempo z jakim działa wymiar sprawiedliwości. Można założyć, że od momentu wniesienia środka zaskarżenia do momentu wydania ostatecznego wyroku mija najczęściej od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu miesięcy.

W ramach podsumowania tej części podkreślić należy, że w postępowania upominawcze lub nakazowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty mają na celu próbę przyspieszenia uzyskania zaspokojenia roszczenia przez powoda. Takie rnakazy powinny być wydawane jedynie gdy jest ono oczywiście zasadne. Jednocześnie wydanie nakazu zapłaty nie pozbawia w żadnym zakresie pozwanego prawa do obrony, bo w przypadku wniesienia stosownego środka zaskarżenia sprawa kierowana jest na drogę  postępowania cywilnego w zwykłym trybie. I po niekorzystnym wyroku nadal przysługuje pozwanemu „ponownie” prawo do apelacji.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uzyskać można tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie. Mowa tutaj o sprawach, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne lub świadczenie rzeczy zamiennych. Aby uzyskać nakaz zapłaty w ramach postępowania nakazowego, powód musi złożyć pozew, w którym wyraźnie zaznaczy, iż wnioskuje
o wydanie nakazu w tym trybie
. Jednocześnie bardzo istotne jest, w jaki sposób powód wykaże zasadność swojego roszczenia. Sąd wyda nakaz zapłaty jedynie w przypadku, gdy fakty uzasadniające dochodzone roszczenie udowodnione są dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • wekslem lub czekiem, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;
 • umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, lub też odsetek w transakcjach handlowych albo rekompensaty, o których mowa w tej ustawie.

Co wymaga wyraźnego podkreślenia – w ramach tego postępowania tylko wymienione powyżej dowody mogą stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty. Celem takiego uregulowania postępowania nakazowego jest przyznanie wierzycielowi szybkiej drogi do uzyskania tytułu zabezpieczającego. Sam nakaz zapłaty stanowi bowiem jedynie tytuł egzekucyjny, lecz wzbogacony jest względem „zwykłego” wyroku o możliwość uzyskania natychmiastowego zabezpieczenia roszczenia.

Istnieją trzy zasadnicze zalety, które postępowanie nakazowe gwarantuje względem postępowania „zwykłego”:

 • nakaz zapłaty uzyskać można o wiele szybciej, taniej i prościej;
 • nakaz zapłaty stanowi dodatkowo tytuł zabezpieczający – oznacza to, że na samej jego podstawie można zwrócić się do komornika, by zabezpieczył nasze roszczenie na przykład poprzez zajęcie nieruchomości dłużnika;
 • w niektórych przypadkach nakaz zapłaty staje się wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Chodzi tu na przykład o nakaz wydany na podstawie weksla lub czeku. Oznacza to, że w przypadku niespełnienia przez dłużnika dochodzonego świadczenia w wyznaczonym terminie, wierzyciel może od razu skierować sprawę na drogę egzekucji komorniczej, bez uzyskiwania klauzuli wykonalności.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Postępowanie upominawcze w pewnych aspektach łączy się z nakazowym, lecz jest jednocześnie nieco prostsze dla powoda.

Przede wszystkim – podobnie jak postępowanie nakazowe – ma miejsce w sprawach, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne lub świadczenie rzeczy zamiennych. Różnicą jest jednak sposób jego zainicjowania – sąd w tym przypadku z urzędu bada, czy na podstawie złożonego pozwu, może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czyli nie jest konieczny wniosek do sądu o wydanie nakazu w postępowaniu upominawczym – sąd i tak może go wydać jeżeli uzna to za stosowne (przypomnijmy, że w postępowaniu nakazowym, powód musiał zawrzeć stosowny wniosek w treści pozwu).

Postępowanie to także cechuje się szybkim przebiegiem, więc tak jak i w postępowaniu nakazowym sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym na podstawie samej treści pozwu wraz z załącznikami.

Nakaz zapłaty jest o wiele prościej uzyskać w postępowaniu upominawczym. Wystarczy bowiem, że sprawa ma odpowiedni charakter (roszczenie pieniężne lub świadczenie rzeczy zamiennych), a także według treści pozwu:

 • roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne;
 • twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwość;
 • zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego;

Brak jest także wytycznych, co do środków, którymi uzasadnić mamy nasze roszczenie w postępowaniu upominawczym. Natomiast w przypadku chęci uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (jak zostało opisane) powyżej, funkcjonuje zamknięty katalog takich środków.

Mówiąc krótko, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wystarczy złożyć pozew i odpowiednio skutecznie uzasadnić swoje roszczenie. Uzyskany nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny, a po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności pozwala nam na skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

W jakim terminie wnieść zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sąd wydając nakaz zapłaty, czy to w postępowaniu nakazowym, czy upominawczym, doręcza go pozwanemu wraz z odpisem pozwu i załącznikami. W ten sposób pozwany może zapoznać się z jego treścią i wnieść adekwatny środek zaskarżenia. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym samym terminie wniósł środek zaskarżenia.

Jaki jest termin na wniesienie zarzutów (sprzeciwu) od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Kluczowy w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym jest termin doręczenia, czyli odbioru listu poleconego z poczty lub od komornika. Najczęściej od niego pozwany ma miesiąc na wniesienie zarzutów od takiego nakazu zapłaty. W postępowaniu upominawczym termin ten jest krótszy (o czym poniżej).

UWAGA: Dotrzymanie tego terminu to sprawa absolutnie kluczowa. Warto zgłosić się do wybranego profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego działającego w ramach kancelarii prawnej) możliwie najwcześniej – nawet dzisiaj lub jutro. Warto ostrzec że naprawdę dobrych zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym często nie da się napisać w jeden czy dwa dni.

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Znów kluczowy jest termin doręczenia, czyli odbioru listu poleconego z poczty. W przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu.

UWAGA: Dotrzymanie wskazanego powyżej terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to sprawa absolutnie kluczowa. Warto zgłosić się do wybranego profesjonalnego pełnomocnika (kancelarii prawnej) jak najszybciej nawet dzisiaj lub jutro(!), bo przygotowanie dobrego sprzeciwu od nakazu zapłaty często zajmuje kilka dni.

Po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, komornik może zapukać do drzwi lub zająć środki na rachunku bankowym każdego dnia – dziś albo jutro, niezależnie od upływu powyższych terminów.

Co także istotne – nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, odmiennie od tego z postępowania nakazowego, nie jest jednocześnie tytułem zabezpieczającym, po jego uzyskaniu zatem nie można wystąpić do komornika o zabezpieczenie długu, ale trzeba zaczekać na upływ terminu przewidzianego na wniesienie środków zaskarżenia przez dłużnika.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Zarzuty do nakazu zapłaty to środek zaskarżenia przysługujący tylko wobec nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przysługuje sprzeciw – o czym dalej). Jak już wyżej wskazywano termin na wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty wynosi miesiąc od momentu jego doręczenia.

Po wniesieniu zarzutów, które można bardzo porównać do odpowiedzi na pozew w „klasycznym” postępowaniu, sąd ocenia ich zasadność. W piśmie tym pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty. Należy także wyszczególnić fakty, z których wywodzi żądania oraz dowody na wykazanie każdego z nich.

Po skutecznym wniesieniu zarzutów, sąd może:
– uchylić nakaz zapłaty i wydać postanowienie o odrzuceniu pozwu i umorzeniu postępowania (rzadka sytuacja)
– skierować sprawę do postępowania ogólnego, co jednocześnie wstrzymuje uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

Następnie, po rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje wyrok, w którym utrzymuje nakaz zapłaty w całości, w części. Sąd może także uchylić taki nakaz zapłaty i orzec o żądaniu przedstawionym w pierwotnym pozwie.

Każdorazowo przygotowując zarzuty do nakazu zapłaty, należy pamiętać o wadze tego pisma. Z prawnego punktu widzenia, ciąży na nas bowiem już obowiązek zapłaty, od którego chcemy się uwolnić. Należy przygotować pismo, w którym przekonamy sąd i udowodnimy, iż przedstawione przez powoda dowody są niezasadne i nie przysługuje mu roszczenie, którego dochodzi. W tym zakresie bardzo często niezbędna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Warto pamiętać, o jaką stawkę toczy się gra – raz oszczędzając na pomocy profesjonalnego prawnika, można stracić o wiele więcej w sytuacji, gdy nakaz zapłaty się uprawomocni. Tak samo jak wtedy, gdy wniesiemy skutecznie zarzuty, ale sąd orzeknie na naszą niekorzyść.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia przysługujący z kolei tylko wobec nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Jak już wyżej wskazywano termin na wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty to dwa tygodnie!

Powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu pozwanemu. Po wniesieniu skutecznego sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc. Wyznaczany jest następnie termin rozprawy, sprzeciw doręczany jest powodowi i sprawa kierowana jest do postępowania w trybie zwykłym. W tym zakresie skutki wniesienia środka zaskarżenia w obydwu opisywanych postępowaniach są do siebie bardzo zbliżone. W konsekwencji skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dłużnik nie musi obawiać się komornika. Taka sprawa może być wygrana albo przegrana. I co ważne potrwa od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miesięcy, w zależności od apelacji i charakteru sprawy.

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym może uwzględnić powództwo w całości lub w części, względnie oddalić je. Co oznacza że uzna całe roszczenie za niezasadne albo nieistniejące. Jeżeli sprzeciw ma swoje postawy istnieje poważna szansa że sąd uwzględni w całości lub w części argumenty podniesione przez dłużnika w sprzeciwie od nakazu zapłaty. W rzadkich przypadkach w grę wchodzi także odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania. A od wydanego wyroku obydwu stronom nadal przysługuje jeszcze apelacja. 

W tym zakresie najrozsądniejszym jest zwrócić się do profesjonalisty na przykład – radcy prawnego, który w odpowiedni sposób skonstruuje sprzeciw od nakazu zapłaty. Podobnie jak w przypadku zarzutów do nakazu zapłaty pozwany ma jedną szansę uchylenie się od obowiązku zapłaty. To ważne by sprzeciw napisany był w sposób zgodny z prawem, przemyślany i skuteczny. Dlatego jeżeli stoicie Państwo przed koniecznością wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, polecamy jak najszybciej skontaktować się z Kancelarią Prawną.

Nakaz zapłaty – kiedy komornik?

Kiedy do naszych drzwi może zapukać komornik?

To zależy czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym czy otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ilość wariantów i podwariantów, a także interpretacji przepisów z tym związanych prawdopodobnie nie zostanie wyczerpana poniżej, ale spróbujmy:

Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest co do zasady tytułem zabezpieczenia, o czym piszemy w dalszej części.

Nakaz zapłaty w każdym przypadku wymaga nadania klauzuli wykonalności, klauzulę taką można uzyskać kierując stosowny wniosek do sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia. W przypadku nakazów zapłaty można tego dokonać, gdy:

w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym:

 • pozwany nie wniósł w terminie miesiąca od doręczenia mu nakazu zapłaty przez sąd zarzutów;
 • pozwany wniósł skutecznie zarzuty, lecz po przeprowadzeniu rozprawy sąd utrzymał nakaz zapłaty w mocy w całości lub w części;
 • od razu po upływie terminu zapłaty, gdy nakaz zapłaty został wydany na podstawie weksla lub czeku.

w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym:

 • pozwany nie wniósł w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty przez sąd sprzeciwu.
 • pozwany wniósł skutecznie sprzeciw, lecz po przeprowadzeniu rozprawy sąd przyznał rację stronie powodowej i zasądził świadczenie.

Najpierw wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności, co w opisanych powyżej sytuacjach powinno być formalnością. Na wydanie takiej klaiuzuli wykonalności sąd ma instrukcyjny termin 3 dni – choć czasem zajmuje to trochę dłużej. Następnie wierzyciel może skierować się do komornika, który od razu przeprowadzi egzekucję.

Reasumując – wierzyciel musi zaczekać aż upłynie termin zapłaty lub wniesienia środka zaskarżenia (odpowiednio miesiąc lub dwa tygodnie.  Po upływie terminu na zaskarżenie zakazu zapłaty lub zapłatę, strona która wydania nakazu żądała (wierzyciel) może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Z takim tytułem następnie wierzyciel powinien udać się do komornika. W rzadkich przypadkach – kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uzyskany został na podstawie weksla lub czeku, od razu po wydaniu nakazu wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Wierzycielowi przy nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym przysługuje także prawo do żądania od komornika zabezpieczenia roszczenia z majątku dłużnika.

Zabezpieczenie w postępowaniu nakazowym

W przypadku uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (ale już nie w upominawczym!), wierzyciel może od razu wystąpić do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie długu na majątku dłużnika. Czyli nawet w przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów, niezależnie od wyroku wydanego przez sąd po skierowaniu postępowania na „zwykłą” ścieżkę, część majątku dłużnika zostanie zabezpieczona (zamrożona) aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy. Celem zabezpieczenia jest to by, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wierzyciel nie miał problemów ze skuteczną egzekucją swojej wierzytelności z majątku dłużnika.

Gwoli wyjaśnienia zaznaczyć należy, iż ustawodawca zdecydował się na to rozwiązanie tylko w ramach postępowania nakazowego z uwagi na wagę dowodów, którymi wykazuje się roszczenie. Przez zamknięty katalog dowodów, które to dowody mają bardzo wysoką wagę i wiarygodność, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma charakter niemalże bezsporny. Dlatego uzasadnionym jest przyznanie powodowi większej możliwości zabezpieczenia swojego roszczenia.

___________________________________________________________________________

Jak wynika z powyższego artykułu z perspektywy wierzyciela, który chce stosunkowo szybko uzyskać tytuł egzekucyjny, a w dalszej perspektywie tytuł wykonawczy, jest dobranie odpowiedniego typu postępowania do dochodzonego roszczenia, skonstruowanie pozwu w sposób, który umożliwi uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym i – co najistotniejsze – powołanie dowodów relewantnych dla wykazania swojego roszczenia.

Z punktu widzenia dłużnika, a zatem osoby, która odebrała nakaz zapłaty, kluczowym jest rzetelne i możliwie najszybsze od dnia doręczenia nakazu zapłaty skonstruowanie i złożenie odpowiedniego środka zaskarżenia. Takim środkiem zaskarżenia są zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty, najważniejsze jest też wniesienie ich w przepisanym prawem terminie. Często będzie to niemożliwe bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika – czyli radcy prawnego albo adwokata prowadzącego Kancelarię Prawną. Jednocześnie warto pamiętać, że w przypadku, gdy dłużnik istotnie jest zobowiązany do zapłaty, a wnoszenie środków sprzeciwu i tak skończy się niepowodzeniem, działanie takie może jedynie odwlec konieczność zapłaty. W takiej sytuacji kwota, którą będzie musiał zapłacić pozwany, powiększy się o wyższe koszty postępowania sądowego. Dlatego też ważne jest skonsultowanie działania z doświadczonym profesjonalistą. Radca Prawny albo Adwokat może na przykład przeprowadzić rozmowy z drugą stroną mające na celu zawarcie (częściowo) satysfakcjonującej wszystkie strony ugody.

Nasza Kancelaria Prawna zarówno w Krakowie jak i w Warszawie od wielu lat świadczy pomoc prawną osobom dochodzącym swoich roszczeń przed sądem. Pomagamy także osobom, które bronią się przed roszczeniami, czyli również tym którzy chcą odwołać się – wnieść sprzeciw od nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Zespół Kancelarii dysponuje bogatym doświadczeniem nie tylko w przygotowywaniu pism procesowych oraz prowadzeniu spraw zarówno w ramach postępowań o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniach upominawczych oraz nakazowych. Prowadzimy także postępowania, które toczą się w zwykłym cywilnym trybie, a także mamy bardzo wysoki poziom doświadczenia w zakresie negocjacji zmierzających do ugodowego zakończenia trwających już sporów. Znani jesteśmy także z naszej dyspozycyjności. Działamy wtedy, kiedy nasi klienci tego potrzebują.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem: biuro@klodzinskikancelaria.pl lub na spotkanie w ramach konsultacji wstępnej – zarezerwuj online termin.

5/5 - (2 votes)

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły

Kompendium wiedzy o nakazach zapłaty czyli:
Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej?

Można się zaniepokoić otrzymaniem nakazu zapłaty, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie spodziewaliśmy się go otrzymać. Takie doświadczenie codziennie spotyka kilkadziesiąt tysięcy osób. Sytuacja staje się jeszcze bardziej nerwowa, jeżeli nakaz ten został wydany w sprawie wytoczonej przeciwko nam. W niniejszym artykule przedstawiamy, czym jest nakaz zapłaty i jak się przed nim bronić. 

Czym jest nakaz zapłaty?

Sam nakaz zapłaty stanowi rodzaj orzeczenia sądowego, które rozstrzyga sprawę co do istoty. Jest to zatem orzeczenie – upraszczając – które po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu staje się równoznaczne w skutkach z wyrokiem sądowym. Sam nakaz zapłaty nie jest więc ostatecznym wyrokiem sądu, ale stanie sie nim – jeżeli pozwany (dłużnik) na niego nie zareaguje w odpowiednim terminie. Orzecznie to jest wydawane w odrębnym od „zwykłego” trybie postępowania, a więc odpowiednio w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym. Postępowania te mają przy tym zupełnie przebieg od klasycznego postępowania sądowego.

W standardowej sprawie cywilnej dwie strony stają naprzeciwko siebie w sądzie, by przedstawić swoje wersje, dowody czy twierdzenia a następnie uzyskać formalnie ogłoszony przez sąd wyrok. Z nakazem zapłaty jest inaczej.

Postępowania upominawcze i nakazowe, które kończą się wydaniem nakazu zapłaty charakteryzują się tym, że sąd rozstrzyga je:

 • po zapoznaniu się wyłącznie z samą treścią pozwu wraz z załącznikami;
 • na posiedzeniu niejawnym, a więc bez przeprowadzania rozprawy i bez obecności stron – czyli nie wysłuchując strony pozwanej.

Postępowania te są zatem dużo szybsze i pozwalają uzyskać wierzycielowi nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności stanowi – tak jak wyrok wydany w standardowym postępowaniu cywilnym – tytuł wykonawczy. Taki tytuł wykonawczy umożliwia egzekucję z majątku dłużnika. Zobowiązuje on bowiem pozwanego do określonego zachowania – w tym przypadku do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz powoda.

Procedura ta może wydawać się dosyć niejasna dla kogoś, kto nie miał z nią do czynienia.
Przecież fundamentalną zasadą jest prawo do obrony swoich praw i racji przed sądem i wydanie wyroku po uczciwym procesie. W tych sprawach natomiast sąd przeprowadza postępowanie na posiedzeniu niejawnym, rozpoznaje sprawę tylko na podstawie treści pozwu napisanego przez jedną stronę i wydaje nakaz zapłaty. Na tym etapie pozwany zupełnie nie ma możliwości obrony swych racji – czyż nie? Spokojnie, ten kto otrzymał nakaz będzie miał prawo do obrony, o ile tylko zechce.

Dzieje się tak bowiem postępowania upominawcze i nakazowe mają na celu przede wszystkim przyspieszenie dochodzenia roszczeń. Celem opisywanych postępowań jest możliwość uzyskania szybkiego orzeczenia w sprawie, w której zasadność roszczenia jest względnie dobrze uzasadniona.

Ale czy w takim razie pozwany może się bronić?

Oczywiście. I fakt wydania nakazu zapłaty w niczym pozwanemu nie zaszkodzi, jeżeli tylko pozwany podejmie niezwłocznie odpowiednie działania.

Poniżej opowiemy jak, ale tak naprawdę zaufajcie nam Państwo – jeżeli tylko nie jest to niewielka kwota, którą wolicie Państwo zapłacić i o sprawie zapomnieć – to warto prowadzenie takiej sprawy zlecić profesjonaliście. Z naszej strony rekomendujemy jak najszybciej zgłosić się po profesjonalną pomoc prawną  – do jakiejkolwiek kancelarii prowadzonej przez awokata albo radcę prawnego na przykład do naszej 
Kancelarii Prawnej

Samodzielne radzenie sobie z taką sprawą w skutkach przypomina zazwyczaj samodzielne leczenie choroby nowotworowej. a korzystanie z pomocy różnych biur doradztwa prawnego – korzystanie z pomocy znachorów.

Jak bronić się przed nakazem zapłaty?

Jeżeli powód przekona sąd, że zasadnym jest wydanie nakazu zapłaty, to nakaz taki zostaje doręczony pozwanemu wraz z odpisem pozwu i załącznikami. Dopiero w tym momencie pozwany dowiaduje się, że w ogóle toczyło się w sądzie przeciwko niemu postępowanie. Gdy taka osoba dowiaduje się została pozwana, ma możliwość podjęcia niezbędnych działań obronnych. Żeby było jasne – takich działań na wcześniejszym etapie – dla osoby pozwanej w tym trybie – przepisy nie przewidują. 

Najpierw trzeba sprawdzić w jakim trybie został wydany nakaz zapłaty – w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym. 

Co zrobić jeżeli otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Po zapoznaniu się z treścią otrzymanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany ma do wyboru dwa warianty działania:

1. Może uznać, że jego dług faktycznie istnieje i nie mając wiele na swoją obronę stwierdzić, że nakaz zapłaty jest po prostu zasadny.

2. Może uznać, że jego dług nie istnieje w ogóle lub nie istnieje w dochodzonej przez wierzyciela wysokości, względnie inne okoliczności przemawiają za tym, że nakaz zapłaty jest wadliwy.

W tym drugim wariancie pozwany ma możliwość wniesienia stosownego środka zaskarżenia przed sąd. Takim środkiem obrony przed nakazem zapłaty jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Dzięki tym środkom obrony pozwany może zrealizować swoje konstytucyjne prawo do obrony. Trzeba jednak pamiętać, że wniesienie środka zaskarżenia w wariancie nr 1 spowoduje z jednej strony wydłużenie czasu postępowania, ale także w razie przegranej spowoduje obciążenie pozwanego znacznie wyższymi kosztami postępowania.

Co zrobić jeżeli otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Zasadniczo możliwości wyboru są podobne jak te w sytuacji w której został wydany nakaz w postępowaniu upominawczym, z tym że jednak zastrzeżeniem, że nakaz ten może stanowić także tytuł zabezpieczenia (a więc może stanowić on sposób na wcześniejsze „tymczasowe” zabezpieczenie roszczenia Powoda, np. poprzez zajęcie rachunku bankowego Pozwanego). W dodatku wniesienie zarzutów wiąże się ze złożeniem odpowiedniej opłaty, albo koniecznością wystąpienia o zwolnienie od kosztów sądowych.

Co jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty?

Co istotne, dopiero w przypadku niewniesienia odpowiedniego środka zaskarżenia nakaz zapłaty się uprawomocni – czyli stanie się „ważnym” wyrokiem sądowym, a powód – czyli osoba która sprawę przed sąd wniosła – będzie uprawniony do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, w którego efekcie do drzwi dłużnika może zapukać komornik. 

Jaki skutek ma wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty?

Gdy jednak pozwany w odpowiedzi na nakaz zapłaty skutecznie wniesie środek zaskarżenia, sprawa kierowana jest niejako „od nowa” na drogę zwykłego postępowania cywilnego. Takie postępowanie co do zasady toczy się na rozprawie, czyli co do zasady na posiedzeniu jawnym z udziałem obydwu stron. Rozprawa ta kończy się wydaniem wyroku, w którym sąd raz jeszcze – już po wysłuchaniu obydwu stron, a więc także argumentów osoby pozwanej – rozstrzyga o zasadności pozwu. Istotne dla osób, wobec których wydano nakaz zapłaty, jest także często tempo z jakim działa wymiar sprawiedliwości. Można założyć, że od momentu wniesienia środka zaskarżenia do momentu wydania ostatecznego wyroku mija najczęściej od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu miesięcy.

W ramach podsumowania tej części podkreślić należy, że w postępowania upominawcze lub nakazowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty mają na celu próbę przyspieszenia uzyskania zaspokojenia roszczenia przez powoda. Takie rnakazy powinny być wydawane jedynie gdy jest ono oczywiście zasadne. Jednocześnie wydanie nakazu zapłaty nie pozbawia w żadnym zakresie pozwanego prawa do obrony, bo w przypadku wniesienia stosownego środka zaskarżenia sprawa kierowana jest na drogę  postępowania cywilnego w zwykłym trybie. I po niekorzystnym wyroku nadal przysługuje pozwanemu „ponownie” prawo do apelacji.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uzyskać można tylko w sytuacjach wymienionych w ustawie. Mowa tutaj o sprawach, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne lub świadczenie rzeczy zamiennych. Aby uzyskać nakaz zapłaty w ramach postępowania nakazowego, powód musi złożyć pozew, w którym wyraźnie zaznaczy, iż wnioskuje
o wydanie nakazu w tym trybie
. Jednocześnie bardzo istotne jest, w jaki sposób powód wykaże zasadność swojego roszczenia. Sąd wyda nakaz zapłaty jedynie w przypadku, gdy fakty uzasadniające dochodzone roszczenie udowodnione są dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • wekslem lub czekiem, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;
 • umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, lub też odsetek w transakcjach handlowych albo rekompensaty, o których mowa w tej ustawie.

Co wymaga wyraźnego podkreślenia – w ramach tego postępowania tylko wymienione powyżej dowody mogą stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty. Celem takiego uregulowania postępowania nakazowego jest przyznanie wierzycielowi szybkiej drogi do uzyskania tytułu zabezpieczającego. Sam nakaz zapłaty stanowi bowiem jedynie tytuł egzekucyjny, lecz wzbogacony jest względem „zwykłego” wyroku o możliwość uzyskania natychmiastowego zabezpieczenia roszczenia.

Istnieją trzy zasadnicze zalety, które postępowanie nakazowe gwarantuje względem postępowania „zwykłego”:

 • nakaz zapłaty uzyskać można o wiele szybciej, taniej i prościej;
 • nakaz zapłaty stanowi dodatkowo tytuł zabezpieczający – oznacza to, że na samej jego podstawie można zwrócić się do komornika, by zabezpieczył nasze roszczenie na przykład poprzez zajęcie nieruchomości dłużnika;
 • w niektórych przypadkach nakaz zapłaty staje się wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Chodzi tu na przykład o nakaz wydany na podstawie weksla lub czeku. Oznacza to, że w przypadku niespełnienia przez dłużnika dochodzonego świadczenia w wyznaczonym terminie, wierzyciel może od razu skierować sprawę na drogę egzekucji komorniczej, bez uzyskiwania klauzuli wykonalności.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Postępowanie upominawcze w pewnych aspektach łączy się z nakazowym, lecz jest jednocześnie nieco prostsze dla powoda.

Przede wszystkim – podobnie jak postępowanie nakazowe – ma miejsce w sprawach, których przedmiotem jest roszczenie pieniężne lub świadczenie rzeczy zamiennych. Różnicą jest jednak sposób jego zainicjowania – sąd w tym przypadku z urzędu bada, czy na podstawie złożonego pozwu, może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czyli nie jest konieczny wniosek do sądu o wydanie nakazu w postępowaniu upominawczym – sąd i tak może go wydać jeżeli uzna to za stosowne (przypomnijmy, że w postępowaniu nakazowym, powód musiał zawrzeć stosowny wniosek w treści pozwu).

Postępowanie to także cechuje się szybkim przebiegiem, więc tak jak i w postępowaniu nakazowym sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym na podstawie samej treści pozwu wraz z załącznikami.

Nakaz zapłaty jest o wiele prościej uzyskać w postępowaniu upominawczym. Wystarczy bowiem, że sprawa ma odpowiedni charakter (roszczenie pieniężne lub świadczenie rzeczy zamiennych), a także według treści pozwu:

 • roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne;
 • twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwość;
 • zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego;

Brak jest także wytycznych, co do środków, którymi uzasadnić mamy nasze roszczenie w postępowaniu upominawczym. Natomiast w przypadku chęci uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (jak zostało opisane) powyżej, funkcjonuje zamknięty katalog takich środków.

Mówiąc krótko, aby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wystarczy złożyć pozew i odpowiednio skutecznie uzasadnić swoje roszczenie. Uzyskany nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny, a po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności pozwala nam na skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

W jakim terminie wnieść zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sąd wydając nakaz zapłaty, czy to w postępowaniu nakazowym, czy upominawczym, doręcza go pozwanemu wraz z odpisem pozwu i załącznikami. W ten sposób pozwany może zapoznać się z jego treścią i wnieść adekwatny środek zaskarżenia. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym samym terminie wniósł środek zaskarżenia.

Jaki jest termin na wniesienie zarzutów (sprzeciwu) od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Kluczowy w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym jest termin doręczenia, czyli odbioru listu poleconego z poczty lub od komornika. Najczęściej od niego pozwany ma miesiąc na wniesienie zarzutów od takiego nakazu zapłaty. W postępowaniu upominawczym termin ten jest krótszy (o czym poniżej).

UWAGA: Dotrzymanie tego terminu to sprawa absolutnie kluczowa. Warto zgłosić się do wybranego profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego działającego w ramach kancelarii prawnej) możliwie najwcześniej – nawet dzisiaj lub jutro. Warto ostrzec że naprawdę dobrych zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym często nie da się napisać w jeden czy dwa dni.

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Znów kluczowy jest termin doręczenia, czyli odbioru listu poleconego z poczty. W przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu.

UWAGA: Dotrzymanie wskazanego powyżej terminu na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to sprawa absolutnie kluczowa. Warto zgłosić się do wybranego profesjonalnego pełnomocnika (kancelarii prawnej) jak najszybciej nawet dzisiaj lub jutro(!), bo przygotowanie dobrego sprzeciwu od nakazu zapłaty często zajmuje kilka dni.

Po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, komornik może zapukać do drzwi lub zająć środki na rachunku bankowym każdego dnia – dziś albo jutro, niezależnie od upływu powyższych terminów.

Co także istotne – nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, odmiennie od tego z postępowania nakazowego, nie jest jednocześnie tytułem zabezpieczającym, po jego uzyskaniu zatem nie można wystąpić do komornika o zabezpieczenie długu, ale trzeba zaczekać na upływ terminu przewidzianego na wniesienie środków zaskarżenia przez dłużnika.

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Zarzuty do nakazu zapłaty to środek zaskarżenia przysługujący tylko wobec nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przysługuje sprzeciw – o czym dalej). Jak już wyżej wskazywano termin na wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty wynosi miesiąc od momentu jego doręczenia.

Po wniesieniu zarzutów, które można bardzo porównać do odpowiedzi na pozew w „klasycznym” postępowaniu, sąd ocenia ich zasadność. W piśmie tym pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty. Należy także wyszczególnić fakty, z których wywodzi żądania oraz dowody na wykazanie każdego z nich.

Po skutecznym wniesieniu zarzutów, sąd może:
– uchylić nakaz zapłaty i wydać postanowienie o odrzuceniu pozwu i umorzeniu postępowania (rzadka sytuacja)
– skierować sprawę do postępowania ogólnego, co jednocześnie wstrzymuje uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

Następnie, po rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje wyrok, w którym utrzymuje nakaz zapłaty w całości, w części. Sąd może także uchylić taki nakaz zapłaty i orzec o żądaniu przedstawionym w pierwotnym pozwie.

Każdorazowo przygotowując zarzuty do nakazu zapłaty, należy pamiętać o wadze tego pisma. Z prawnego punktu widzenia, ciąży na nas bowiem już obowiązek zapłaty, od którego chcemy się uwolnić. Należy przygotować pismo, w którym przekonamy sąd i udowodnimy, iż przedstawione przez powoda dowody są niezasadne i nie przysługuje mu roszczenie, którego dochodzi. W tym zakresie bardzo często niezbędna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Warto pamiętać, o jaką stawkę toczy się gra – raz oszczędzając na pomocy profesjonalnego prawnika, można stracić o wiele więcej w sytuacji, gdy nakaz zapłaty się uprawomocni. Tak samo jak wtedy, gdy wniesiemy skutecznie zarzuty, ale sąd orzeknie na naszą niekorzyść.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia przysługujący z kolei tylko wobec nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Jak już wyżej wskazywano termin na wniesienie zarzutów do nakazu zapłaty to dwa tygodnie!

Powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu pozwanemu. Po wniesieniu skutecznego sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc. Wyznaczany jest następnie termin rozprawy, sprzeciw doręczany jest powodowi i sprawa kierowana jest do postępowania w trybie zwykłym. W tym zakresie skutki wniesienia środka zaskarżenia w obydwu opisywanych postępowaniach są do siebie bardzo zbliżone. W konsekwencji skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dłużnik nie musi obawiać się komornika. Taka sprawa może być wygrana albo przegrana. I co ważne potrwa od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miesięcy, w zależności od apelacji i charakteru sprawy.

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym może uwzględnić powództwo w całości lub w części, względnie oddalić je. Co oznacza że uzna całe roszczenie za niezasadne albo nieistniejące. Jeżeli sprzeciw ma swoje postawy istnieje poważna szansa że sąd uwzględni w całości lub w części argumenty podniesione przez dłużnika w sprzeciwie od nakazu zapłaty. W rzadkich przypadkach w grę wchodzi także odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania. A od wydanego wyroku obydwu stronom nadal przysługuje jeszcze apelacja. 

W tym zakresie najrozsądniejszym jest zwrócić się do profesjonalisty na przykład – radcy prawnego, który w odpowiedni sposób skonstruuje sprzeciw od nakazu zapłaty. Podobnie jak w przypadku zarzutów do nakazu zapłaty pozwany ma jedną szansę uchylenie się od obowiązku zapłaty. To ważne by sprzeciw napisany był w sposób zgodny z prawem, przemyślany i skuteczny. Dlatego jeżeli stoicie Państwo przed koniecznością wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, polecamy jak najszybciej skontaktować się z Kancelarią Prawną.

Nakaz zapłaty – kiedy komornik?

Kiedy do naszych drzwi może zapukać komornik?

To zależy czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym czy otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ilość wariantów i podwariantów, a także interpretacji przepisów z tym związanych prawdopodobnie nie zostanie wyczerpana poniżej, ale spróbujmy:

Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest co do zasady tytułem zabezpieczenia, o czym piszemy w dalszej części.

Nakaz zapłaty w każdym przypadku wymaga nadania klauzuli wykonalności, klauzulę taką można uzyskać kierując stosowny wniosek do sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia. W przypadku nakazów zapłaty można tego dokonać, gdy:

w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym:

 • pozwany nie wniósł w terminie miesiąca od doręczenia mu nakazu zapłaty przez sąd zarzutów;
 • pozwany wniósł skutecznie zarzuty, lecz po przeprowadzeniu rozprawy sąd utrzymał nakaz zapłaty w mocy w całości lub w części;
 • od razu po upływie terminu zapłaty, gdy nakaz zapłaty został wydany na podstawie weksla lub czeku.

w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym:

 • pozwany nie wniósł w terminie dwóch tygodni od doręczenia mu nakazu zapłaty przez sąd sprzeciwu.
 • pozwany wniósł skutecznie sprzeciw, lecz po przeprowadzeniu rozprawy sąd przyznał rację stronie powodowej i zasądził świadczenie.

Najpierw wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności, co w opisanych powyżej sytuacjach powinno być formalnością. Na wydanie takiej klaiuzuli wykonalności sąd ma instrukcyjny termin 3 dni – choć czasem zajmuje to trochę dłużej. Następnie wierzyciel może skierować się do komornika, który od razu przeprowadzi egzekucję.

Reasumując – wierzyciel musi zaczekać aż upłynie termin zapłaty lub wniesienia środka zaskarżenia (odpowiednio miesiąc lub dwa tygodnie.  Po upływie terminu na zaskarżenie zakazu zapłaty lub zapłatę, strona która wydania nakazu żądała (wierzyciel) może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Z takim tytułem następnie wierzyciel powinien udać się do komornika. W rzadkich przypadkach – kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym uzyskany został na podstawie weksla lub czeku, od razu po wydaniu nakazu wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Wierzycielowi przy nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym przysługuje także prawo do żądania od komornika zabezpieczenia roszczenia z majątku dłużnika.

Zabezpieczenie w postępowaniu nakazowym

W przypadku uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (ale już nie w upominawczym!), wierzyciel może od razu wystąpić do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie długu na majątku dłużnika. Czyli nawet w przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów, niezależnie od wyroku wydanego przez sąd po skierowaniu postępowania na „zwykłą” ścieżkę, część majątku dłużnika zostanie zabezpieczona (zamrożona) aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy. Celem zabezpieczenia jest to by, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wierzyciel nie miał problemów ze skuteczną egzekucją swojej wierzytelności z majątku dłużnika.

Gwoli wyjaśnienia zaznaczyć należy, iż ustawodawca zdecydował się na to rozwiązanie tylko w ramach postępowania nakazowego z uwagi na wagę dowodów, którymi wykazuje się roszczenie. Przez zamknięty katalog dowodów, które to dowody mają bardzo wysoką wagę i wiarygodność, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma charakter niemalże bezsporny. Dlatego uzasadnionym jest przyznanie powodowi większej możliwości zabezpieczenia swojego roszczenia.

___________________________________________________________________________

Jak wynika z powyższego artykułu z perspektywy wierzyciela, który chce stosunkowo szybko uzyskać tytuł egzekucyjny, a w dalszej perspektywie tytuł wykonawczy, jest dobranie odpowiedniego typu postępowania do dochodzonego roszczenia, skonstruowanie pozwu w sposób, który umożliwi uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym i – co najistotniejsze – powołanie dowodów relewantnych dla wykazania swojego roszczenia.

Z punktu widzenia dłużnika, a zatem osoby, która odebrała nakaz zapłaty, kluczowym jest rzetelne i możliwie najszybsze od dnia doręczenia nakazu zapłaty skonstruowanie i złożenie odpowiedniego środka zaskarżenia. Takim środkiem zaskarżenia są zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty, najważniejsze jest też wniesienie ich w przepisanym prawem terminie. Często będzie to niemożliwe bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika – czyli radcy prawnego albo adwokata prowadzącego Kancelarię Prawną. Jednocześnie warto pamiętać, że w przypadku, gdy dłużnik istotnie jest zobowiązany do zapłaty, a wnoszenie środków sprzeciwu i tak skończy się niepowodzeniem, działanie takie może jedynie odwlec konieczność zapłaty. W takiej sytuacji kwota, którą będzie musiał zapłacić pozwany, powiększy się o wyższe koszty postępowania sądowego. Dlatego też ważne jest skonsultowanie działania z doświadczonym profesjonalistą. Radca Prawny albo Adwokat może na przykład przeprowadzić rozmowy z drugą stroną mające na celu zawarcie (częściowo) satysfakcjonującej wszystkie strony ugody.

Nasza Kancelaria Prawna zarówno w Krakowie jak i w Warszawie od wielu lat świadczy pomoc prawną osobom dochodzącym swoich roszczeń przed sądem. Pomagamy także osobom, które bronią się przed roszczeniami, czyli również tym którzy chcą odwołać się – wnieść sprzeciw od nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Zespół Kancelarii dysponuje bogatym doświadczeniem nie tylko w przygotowywaniu pism procesowych oraz prowadzeniu spraw zarówno w ramach postępowań o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniach upominawczych oraz nakazowych. Prowadzimy także postępowania, które toczą się w zwykłym cywilnym trybie, a także mamy bardzo wysoki poziom doświadczenia w zakresie negocjacji zmierzających do ugodowego zakończenia trwających już sporów. Znani jesteśmy także z naszej dyspozycyjności. Działamy wtedy, kiedy nasi klienci tego potrzebują.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem: biuro@klodzinskikancelaria.pl lub na spotkanie w ramach konsultacji wstępnej – zarezerwuj online termin.

5/5 - (2 votes)