Kluczowe obostrzenia związane z pandemią COVID19

obostrzenia pandemia
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Kluczowe obostrzenia prawne związane z pandemią COVID 19

Zakazy oraz ograniczenia w życiu społecznym

1. Obowiązek zakrywania ust i nosa
Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku w:
– w środkach transportu publicznego – m.in. w autobusach, tramwajach, metrze, busach
a także w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in.:
– na ulicach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
– na terenie nieruchomości wspólnych, np. na klatce schodowej
– w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba
– w budynkach użyteczności publicznej, np. w szkołach, kościołach, sądach
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

-> Obowiązek zakrywania ust i nosa nie ma zastosowania w prywatnych samochodach, a także wobec m.in. dziecka do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodów medycznych (w przypadku kontroli należy okazać zaświadczenie od lekarza); kierowców transportu zbiorowego, czy pary zawierającej małżeństwo.

Niejasne jest, czy osoba sprawująca kult religijny powinna zakrywać usta i nos. Rozporządzenie zawiera wewnętrzne sprzeczności. § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Z kolei § 25 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia zwalnia z tego obowiązku osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania.

2. Dystans społeczny
Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia, do dn. 27 grudnia 2020 r. poruszając się w przestrzeni publicznej, należy zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 m od siebie.
Obowiązek zachowania odległości nie obowiązuje osób:
• sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
• sprawujących opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, a także osób, które realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

3. Ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń i imprez rodzinnych
(w tym zasady organizacji Wigilii i pozostałych imprez rodzinnych w ramach Świąt Bożego Narodzenia 2020)

Zgodnie z §26 rozporządzenia, do dn. 27 grudnia 2020 r. dopuszczalne są tylko zgromadzenia, w których bierze udział maksymalnie 6 osób (wyłączenie – zgromadzenia organizowane na podstawie zawiadomienia). Osoby biorące udział w zgromadzeniach muszą zakrywać nos i usta oraz zachować 1,5 metra odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązuje zakaz wszystkich innych imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Dopuszczalne są jednak:
– spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe
– imprezy i spotkania (w tym Wigilia) do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie
Co ważne: do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę ani osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących

Zatem na Wigilię Bożego Narodzenia można zaprosić maksymalnie 5 osób, które z nami nie zamieszkują.

Jakie obostrzenia będą obowiązywały w Sylwestra 2020r.? W ile osób będzie można spędzić Sylwestrowa 2020/2021? Tego na ten moment nie wiadomo. Czekamy na publikację informacji na ten temat, pozostają tylko domysły. Wiadomo jedynie, że lobbing mieszkańców Podhala w zakresie poluzowania obostrzeń na czas sylwestrowej zabawy jest bardzo silny.

4. Środki transportu publicznego
W myśl § 24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do dn. 27 grudnia 2020 r. środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w tym samym czasie można przewozić nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Ograniczeń liczby pasażerów nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Transport lotniczy
Do dnia 27 grudnia 2020 r. do samolotu nie wejdzie pasażer:
• którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C
• który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego
• który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki

6. Sklepy

Do dnia 27 grudnia 2020 r. osoby przebywające:
• w obiektach o powierzchni handlowej lub usługowej powyżej 2000 m2 obowiązuje ograniczenie działalności handlowej.
• w innych placówkach handlowych objętych zakazem handlu w niedziele
• na stacjach paliw
• na targowiskach
– oprócz zakrywania ust zobowiązane są nosić rękawiczki lub dezynfekować dłonie.

Wymóg noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. Okazanie właściwego orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
Do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązuje limit osób w placówkach handlowych, na targu lub poczcie. Jednocześnie nie może przebywać więcej niż:
• 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2
• 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

7. Godziny dla seniorów
W myśl § 12 rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe, których przeważająca działalność polega na m.in. sprzedaży żywności, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Wyjątek: godziny dla seniorów nie obowiązują 24 grudnia 2020 r
Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku: gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia; handlu hurtowego; placówek handlowych działających w szkołach lub placówkach oświatowych (czyli naprawiony został błąd przez który pierwotnie zamknięte były sklepiki szkolne)

8. Obowiązek pozostania w domu przez małoletnich
W myśl § 9 rozporządzenia, do 27 grudnia 2020 r. małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
Wyjątek od zakazu stanowi przemieszczanie w celu dotarcia do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

9. Nauczanie zdalne i ferie
Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do 3 stycznia 2020 r.
Zajęcia sportowe w szkołach sportowych a także zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych mogą odbywać się stacjonarnie.
Przedszkola pozostają otwarte.
Wszystkie województwa mają zaplanowane ferie w tym samym czasie – od 4 stycznia do 17 stycznia 2020 r.

10. Działalność urzędów
Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgodnie z § 22 rozporządzenia urzędy pozostają na pracy zdalnej.
Urzędy mogą jednak załatwiać stacjonarnie niektóre rodzaje spraw (zadania niezbędne), jeśli zgodę wyrazi kierownik urzędu. Takimi zadaniami mogą być sprawy z zakresu m.in.:
• rejestracji stanu cywilnego
• ewidencji ludności i dowodów osobistych
• pomocy społecznej
• świadczenia usług komunalnych
• działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
• wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Sądy i prokuratura funkcjonują bez zmian – w formie stacjonarnej.

11. Działalność kościołów
W budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się (oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu), przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m:
• nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni
Uczestnicy wydarzeń religijnych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

12. Podróże
W myśl § 2 ust. 1. rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że wszystkie połączenia kolejowe, które przebiegają na trasie z Ukrainą, Białorusią lub Rosją zostały wstrzymane.

13. Sanatoria i rehabilitacje
Na podstawie § 13 rozporządzenia do dnia 27 grudnia 2020 r. zaprzestaje się:
1. udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
2. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:
• turnusu rehabilitacyjnego,
• turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
• turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
• turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

Wyjątek stanowią przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta – aby skorzystać ze świadczenia, należy przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19.

Zakazy oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

1. Dyskoteki, siłownie, solaria
Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. wprowadzono zakaz prowadzenia:
1. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
2. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness z wyjątkiem:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole; (a więc w praktyce większość siłowni znów jest otwarta)
3. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) – czyli m.in. działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu, które mają na celu poprawę samopoczucia.

2. Branża gastronomiczna
Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. prowadzenie działalności w branży gastronomicznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A oraz w podklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji zamówień na wynos lub w dostawie.
Zgodnie z rozporządzeniem, spożywanie przez klientów posiłków w lokalu jest zabronione.

3. Branża hotelarska
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia 1 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych jest dopuszczalne wyłącznie dla:
• korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej
• będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego
• osób wykonujących zawód medyczny
• pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej
W celu skorzystania z usług hotelowych, należy przedstawić odpowiedni dokument, potwierdzający cel pobytu – zaświadczenie od pracodawcy, polskiego związku sportowego lub od podmiotu świadczącego działalność leczniczą.
W myśl rozporządzenia w hotelach pozostaną zamknięte dyskoteki, sauny, łaźnie, solaria oraz salony masażu, które nie oferują masaży leczniczych (czyli w praktyce to ostatnie będą nadal otwarte).
Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, z usług gastronomicznych oferowanych przez podmioty świadczące usługi hotelarskie, a więc m.in. z restauracji hotelowych, goście mogą skorzystać wyłącznie pod warunkiem dostarczenia posiłków i napojów do ich pokoi hotelowych.

4. Branża fryzjerska, beauty i salony tatuażu

Prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dozwolone pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:
• w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
• stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

 5. Branża sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Zgodnie z § 10 ust. 15 rozporządzenia, prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) – m.in. hal sportowych – jest dopuszczalna pod warunkiem, że odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników i bez udziału publiczności.

Zgodnie z § 10 ust. 19 rozporządzenia do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazane zakazana jest działalność rozrywkowa i rekreacyjna –  np. związana z prowadzeniem pokojów zagadek, domów strachów, czy parków rozrywki.

Zakaz nie dotyczy obsługi stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

6. Kultura

Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazane jest prowadzenie wszelkiej działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki  i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Dopuszczalne jest realizowanie:

• działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych – np. próby
i ćwiczenia

• nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

• wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.”,

–  bez udziału publiczności.

Do dnia 27 grudnia 2020 r. pozostaną zamknięte takie miejsca jak: kino, teatr, muzeum, galeria sztuki, dom kultury czy opera. Niestety nie można również wypożyczać książek w bibliotekach w formie stacjonarnej.

7.Branża kongresowo – targowa

Zgodnie z § 6 ust. 15 rozporządzenia do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazane jest prowadzenie
działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania w trybie tradycyjnym.

Rozporządzenie dopuszcza organizację tego typu wydarzeń wyłącznie online.

Zgodność wprowadzonych na czas pandemii obostrzeń z Konstytucją RP

Należy wskazać, że charakter prawny wprowadzonych na mocy rozporządzenia obostrzeń, jak i ograniczeń wprowadzanych w przeszłości na mocy innych aktów wykonawczych, budzi w środowisku prawniczym duże wątpliwości.

Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – dalej: Konstytucja, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ponadto ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Z zasady ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw wyrażonej w art. 33 Konstytucji ma bezpośredni związek wyrażona w art. 22 Konstytucji zasada ograniczenia wolności działalności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny jedynie na podstawie ustawy. Również Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygnaturze Kp 1/09 wyraził pogląd, iż ustawodawca nie może przekazać do regulowania w drodze rozporządzenia istotnych materii związanych z ograniczeniem wolności działalności gospodarczej.

Konstytucja wprowadza zatem zasadę wyłączności ustawy podczas ograniczania konstytucyjnych praw. W myśl tej zasady wszelkie istotne kwestie związane z ograniczeniem praw powinny być rozstrzygnięte w ustawie. (zob. P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, art. 31.)

 Rzecznik Praw Obywatelskich w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej w dn. 27 marca 2020 r.  odniósł się do ograniczeń wprowadzonych na początku pandemii: m.in. zakazu poruszania, obowiązkowej kwarantanny – w tym do kwarantanny dla powracających do kraju – a także do ograniczenia praktyk religijnych przez określenie maksymalnej liczby wiernych w świątyniach.

RPO wskazał, że władze bez ustawowej podstawy ograniczyły trzy ważne wolności obywateli wolność (art. 30 Konstytucji), wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 Konstytucja) oraz wolność sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji). Ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone na mocy rozporządzeń Ministra Zdrowia, podczas gdy w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji formalnym warunkiem dopuszczalności ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela jest zapisanie ich w ustawie. RPO podkreślił, że w rozporządzenie powinno zawierać jedynie przepisy o charakterze technicznym, niemające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności jednostki.   

W dn. 4 czerwca 2020 r. w korespondencji skierowanej do Prezesa Rady Ministrów Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał analizę prawa wprowadzanego w związku z epidemią COVID-19. RPO wskazał, że mimo iż większość wprowadzonych zakazów, nakazów i ograniczeń była merytorycznie uzasadniona, to forma prawna ich wprowadzenia – w drodze rozporządzenia, zamiast w drodze ustawy w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji – naruszyła prawa obywateli w czasie epidemii.

RPO podkreślił również, że istotna część kar nakładanych przez sanepid za nieprzestrzeganie wprowadzonych rozporządzeniami ograniczeń, jest w związku z tym nakładana z naruszeniem podstawowych praw i wolności konstytucyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wykazał, że Rada Ministrów świadomie zrezygnowała z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, dlatego rządzący nie mogą powoływać się na nadzwyczajne okoliczności i usprawiedliwiać nimi daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzanych rozporządzeniami.

Choć w tym przypadku faktycznie wszystkie obostrzenia wydają się całkowicie uzasadnione w kontekście tego, że w najtrudniejszych dniach ludzie umierali w karetkach oczekując po kilkanaście godzin na przyjęcie do szpitala, to jednak faktem jest że lege artis wszystko
to powinno być przeprowadzone „nieco” inaczej. 
Zalecamy jednak by parafrazując znane powiedzenie „na złość mamie nie odmrażać sobie uszu” – chodzi przecież o nasze zdrowie i życie. 

Podstawy prawne:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t. j. Dz.U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) na terytorium Polski od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono obowiązujący do odwołania stan epidemii. Aktem prawnym regulującym przeciwdziałanie chorobom zakaźnym jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845  z późn. zm.) – dalej: u. z. z. z. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 oraz 8-12 u. z. z. z. zostało wydane rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091– dalej: rozporządzenie, które wprowadziło szereg obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. To kolejny akt prawny tego typu, który w przeciągu ostatnich miesięcy wydał rząd w celu ograniczenie

transmisji wirusa.
Aktualne ograniczenia dotyczą zarówno życia społecznego, jak i wolności gospodarczej Polaków.

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły

Kluczowe obostrzenia prawne związane z pandemią COVID 19

Zakazy oraz ograniczenia w życiu społecznym

1. Obowiązek zakrywania ust i nosa
Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku w:
– w środkach transportu publicznego – m.in. w autobusach, tramwajach, metrze, busach
a także w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in.:
– na ulicach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
– na terenie nieruchomości wspólnych, np. na klatce schodowej
– w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba
– w budynkach użyteczności publicznej, np. w szkołach, kościołach, sądach
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

-> Obowiązek zakrywania ust i nosa nie ma zastosowania w prywatnych samochodach, a także wobec m.in. dziecka do ukończenia 5. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodów medycznych (w przypadku kontroli należy okazać zaświadczenie od lekarza); kierowców transportu zbiorowego, czy pary zawierającej małżeństwo.

Niejasne jest, czy osoba sprawująca kult religijny powinna zakrywać usta i nos. Rozporządzenie zawiera wewnętrzne sprzeczności. § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Z kolei § 25 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia zwalnia z tego obowiązku osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania.

2. Dystans społeczny
Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia, do dn. 27 grudnia 2020 r. poruszając się w przestrzeni publicznej, należy zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 m od siebie.
Obowiązek zachowania odległości nie obowiązuje osób:
• sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
• sprawujących opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, a także osób, które realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

3. Ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń i imprez rodzinnych
(w tym zasady organizacji Wigilii i pozostałych imprez rodzinnych w ramach Świąt Bożego Narodzenia 2020)

Zgodnie z §26 rozporządzenia, do dn. 27 grudnia 2020 r. dopuszczalne są tylko zgromadzenia, w których bierze udział maksymalnie 6 osób (wyłączenie – zgromadzenia organizowane na podstawie zawiadomienia). Osoby biorące udział w zgromadzeniach muszą zakrywać nos i usta oraz zachować 1,5 metra odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązuje zakaz wszystkich innych imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Dopuszczalne są jednak:
– spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe
– imprezy i spotkania (w tym Wigilia) do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie
Co ważne: do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę ani osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących

Zatem na Wigilię Bożego Narodzenia można zaprosić maksymalnie 5 osób, które z nami nie zamieszkują.

Jakie obostrzenia będą obowiązywały w Sylwestra 2020r.? W ile osób będzie można spędzić Sylwestrowa 2020/2021? Tego na ten moment nie wiadomo. Czekamy na publikację informacji na ten temat, pozostają tylko domysły. Wiadomo jedynie, że lobbing mieszkańców Podhala w zakresie poluzowania obostrzeń na czas sylwestrowej zabawy jest bardzo silny.

4. Środki transportu publicznego
W myśl § 24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do dn. 27 grudnia 2020 r. środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w tym samym czasie można przewozić nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Ograniczeń liczby pasażerów nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Transport lotniczy
Do dnia 27 grudnia 2020 r. do samolotu nie wejdzie pasażer:
• którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C
• który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego
• który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki

6. Sklepy

Do dnia 27 grudnia 2020 r. osoby przebywające:
• w obiektach o powierzchni handlowej lub usługowej powyżej 2000 m2 obowiązuje ograniczenie działalności handlowej.
• w innych placówkach handlowych objętych zakazem handlu w niedziele
• na stacjach paliw
• na targowiskach
– oprócz zakrywania ust zobowiązane są nosić rękawiczki lub dezynfekować dłonie.

Wymóg noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. Okazanie właściwego orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
Do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązuje limit osób w placówkach handlowych, na targu lub poczcie. Jednocześnie nie może przebywać więcej niż:
• 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2
• 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

7. Godziny dla seniorów
W myśl § 12 rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe, których przeważająca działalność polega na m.in. sprzedaży żywności, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Wyjątek: godziny dla seniorów nie obowiązują 24 grudnia 2020 r
Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku: gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia; handlu hurtowego; placówek handlowych działających w szkołach lub placówkach oświatowych (czyli naprawiony został błąd przez który pierwotnie zamknięte były sklepiki szkolne)

8. Obowiązek pozostania w domu przez małoletnich
W myśl § 9 rozporządzenia, do 27 grudnia 2020 r. małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
Wyjątek od zakazu stanowi przemieszczanie w celu dotarcia do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

9. Nauczanie zdalne i ferie
Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do 3 stycznia 2020 r.
Zajęcia sportowe w szkołach sportowych a także zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych mogą odbywać się stacjonarnie.
Przedszkola pozostają otwarte.
Wszystkie województwa mają zaplanowane ferie w tym samym czasie – od 4 stycznia do 17 stycznia 2020 r.

10. Działalność urzędów
Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgodnie z § 22 rozporządzenia urzędy pozostają na pracy zdalnej.
Urzędy mogą jednak załatwiać stacjonarnie niektóre rodzaje spraw (zadania niezbędne), jeśli zgodę wyrazi kierownik urzędu. Takimi zadaniami mogą być sprawy z zakresu m.in.:
• rejestracji stanu cywilnego
• ewidencji ludności i dowodów osobistych
• pomocy społecznej
• świadczenia usług komunalnych
• działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
• wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Sądy i prokuratura funkcjonują bez zmian – w formie stacjonarnej.

11. Działalność kościołów
W budynkach i innych obiektach kultu religijnego może znajdować się (oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu), przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m:
• nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni
Uczestnicy wydarzeń religijnych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

12. Podróże
W myśl § 2 ust. 1. rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami spoza Unii Europejskiej. Oznacza to, że wszystkie połączenia kolejowe, które przebiegają na trasie z Ukrainą, Białorusią lub Rosją zostały wstrzymane.

13. Sanatoria i rehabilitacje
Na podstawie § 13 rozporządzenia do dnia 27 grudnia 2020 r. zaprzestaje się:
1. udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
2. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:
• turnusu rehabilitacyjnego,
• turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
• turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
• turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

Wyjątek stanowią przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta – aby skorzystać ze świadczenia, należy przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19.

Zakazy oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

1. Dyskoteki, siłownie, solaria
Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. wprowadzono zakaz prowadzenia:
1. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
2. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness z wyjątkiem:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole; (a więc w praktyce większość siłowni znów jest otwarta)
3. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) – czyli m.in. działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu, które mają na celu poprawę samopoczucia.

2. Branża gastronomiczna
Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. prowadzenie działalności w branży gastronomicznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A oraz w podklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji zamówień na wynos lub w dostawie.
Zgodnie z rozporządzeniem, spożywanie przez klientów posiłków w lokalu jest zabronione.

3. Branża hotelarska
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia 1 rozporządzenia do dn. 27 grudnia 2020 r. świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych jest dopuszczalne wyłącznie dla:
• korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej
• będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego
• osób wykonujących zawód medyczny
• pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej
W celu skorzystania z usług hotelowych, należy przedstawić odpowiedni dokument, potwierdzający cel pobytu – zaświadczenie od pracodawcy, polskiego związku sportowego lub od podmiotu świadczącego działalność leczniczą.
W myśl rozporządzenia w hotelach pozostaną zamknięte dyskoteki, sauny, łaźnie, solaria oraz salony masażu, które nie oferują masaży leczniczych (czyli w praktyce to ostatnie będą nadal otwarte).
Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, z usług gastronomicznych oferowanych przez podmioty świadczące usługi hotelarskie, a więc m.in. z restauracji hotelowych, goście mogą skorzystać wyłącznie pod warunkiem dostarczenia posiłków i napojów do ich pokoi hotelowych.

4. Branża fryzjerska, beauty i salony tatuażu

Prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dozwolone pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:
• w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi
• stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

 5. Branża sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Zgodnie z § 10 ust. 15 rozporządzenia, prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) – m.in. hal sportowych – jest dopuszczalna pod warunkiem, że odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników i bez udziału publiczności.

Zgodnie z § 10 ust. 19 rozporządzenia do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazane zakazana jest działalność rozrywkowa i rekreacyjna –  np. związana z prowadzeniem pokojów zagadek, domów strachów, czy parków rozrywki.

Zakaz nie dotyczy obsługi stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

6. Kultura

Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazane jest prowadzenie wszelkiej działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki  i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Dopuszczalne jest realizowanie:

• działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych – np. próby
i ćwiczenia

• nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

• wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.”,

–  bez udziału publiczności.

Do dnia 27 grudnia 2020 r. pozostaną zamknięte takie miejsca jak: kino, teatr, muzeum, galeria sztuki, dom kultury czy opera. Niestety nie można również wypożyczać książek w bibliotekach w formie stacjonarnej.

7.Branża kongresowo – targowa

Zgodnie z § 6 ust. 15 rozporządzenia do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazane jest prowadzenie
działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania w trybie tradycyjnym.

Rozporządzenie dopuszcza organizację tego typu wydarzeń wyłącznie online.

Zgodność wprowadzonych na czas pandemii obostrzeń z Konstytucją RP

Należy wskazać, że charakter prawny wprowadzonych na mocy rozporządzenia obostrzeń, jak i ograniczeń wprowadzanych w przeszłości na mocy innych aktów wykonawczych, budzi w środowisku prawniczym duże wątpliwości.

Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – dalej: Konstytucja, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ponadto ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Z zasady ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw wyrażonej w art. 33 Konstytucji ma bezpośredni związek wyrażona w art. 22 Konstytucji zasada ograniczenia wolności działalności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny jedynie na podstawie ustawy. Również Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygnaturze Kp 1/09 wyraził pogląd, iż ustawodawca nie może przekazać do regulowania w drodze rozporządzenia istotnych materii związanych z ograniczeniem wolności działalności gospodarczej.

Konstytucja wprowadza zatem zasadę wyłączności ustawy podczas ograniczania konstytucyjnych praw. W myśl tej zasady wszelkie istotne kwestie związane z ograniczeniem praw powinny być rozstrzygnięte w ustawie. (zob. P. Tuleja [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, art. 31.)

 Rzecznik Praw Obywatelskich w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej w dn. 27 marca 2020 r.  odniósł się do ograniczeń wprowadzonych na początku pandemii: m.in. zakazu poruszania, obowiązkowej kwarantanny – w tym do kwarantanny dla powracających do kraju – a także do ograniczenia praktyk religijnych przez określenie maksymalnej liczby wiernych w świątyniach.

RPO wskazał, że władze bez ustawowej podstawy ograniczyły trzy ważne wolności obywateli wolność (art. 30 Konstytucji), wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 Konstytucja) oraz wolność sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji). Ograniczenia w tym zakresie zostały wprowadzone na mocy rozporządzeń Ministra Zdrowia, podczas gdy w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji formalnym warunkiem dopuszczalności ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela jest zapisanie ich w ustawie. RPO podkreślił, że w rozporządzenie powinno zawierać jedynie przepisy o charakterze technicznym, niemające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności jednostki.   

W dn. 4 czerwca 2020 r. w korespondencji skierowanej do Prezesa Rady Ministrów Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał analizę prawa wprowadzanego w związku z epidemią COVID-19. RPO wskazał, że mimo iż większość wprowadzonych zakazów, nakazów i ograniczeń była merytorycznie uzasadniona, to forma prawna ich wprowadzenia – w drodze rozporządzenia, zamiast w drodze ustawy w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji – naruszyła prawa obywateli w czasie epidemii.

RPO podkreślił również, że istotna część kar nakładanych przez sanepid za nieprzestrzeganie wprowadzonych rozporządzeniami ograniczeń, jest w związku z tym nakładana z naruszeniem podstawowych praw i wolności konstytucyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wykazał, że Rada Ministrów świadomie zrezygnowała z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, dlatego rządzący nie mogą powoływać się na nadzwyczajne okoliczności i usprawiedliwiać nimi daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzanych rozporządzeniami.

Choć w tym przypadku faktycznie wszystkie obostrzenia wydają się całkowicie uzasadnione w kontekście tego, że w najtrudniejszych dniach ludzie umierali w karetkach oczekując po kilkanaście godzin na przyjęcie do szpitala, to jednak faktem jest że lege artis wszystko
to powinno być przeprowadzone „nieco” inaczej. 
Zalecamy jednak by parafrazując znane powiedzenie „na złość mamie nie odmrażać sobie uszu” – chodzi przecież o nasze zdrowie i życie. 

Podstawy prawne:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t. j. Dz.U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) na terytorium Polski od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono obowiązujący do odwołania stan epidemii. Aktem prawnym regulującym przeciwdziałanie chorobom zakaźnym jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845  z późn. zm.) – dalej: u. z. z. z. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 oraz 8-12 u. z. z. z. zostało wydane rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091– dalej: rozporządzenie, które wprowadziło szereg obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. To kolejny akt prawny tego typu, który w przeciągu ostatnich miesięcy wydał rząd w celu ograniczenie

transmisji wirusa.
Aktualne ograniczenia dotyczą zarówno życia społecznego, jak i wolności gospodarczej Polaków.

Rate this post