Jak nie zamykając apteki uzyskać przeniesienie zezwolenia na jej prowadzenie?

apteka
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Wstęp

Prowadzenie apteki wiąże się z szeregiem obowiązków i wymogów prawnych. Podstawowym z nich jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki, wydawane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W trakcie prowadzenia apteki z różnych powodów prędzej czy później – ale jednak zazwyczaj pojawia się potrzeba sprzedaży lub dokonania innych zmian, których elementem jest przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na inną osobę.

Czy da się przenieść zezwolenie na prowadzenie apteki bez jej zamykania?

Teoretycznie opisywane na stronach WIFów procedury, w oparciu o prawo farmaceutyczne zazwyczaj zakładają konieczność jej zamknięcia na 30 dni w celu przeniesienia pozwolenia. To jednak dla kupującego (jak i czasem sprzedającego) oznacza czyste straty finansowe, związane z kosztami utrzymania lokalu, personelu i terminującego się towaru. Dlatego wyspecjalizowani w prawie farmaceutycznym prawnicy, zajmujący się na co dzień sprawami dotyczącymi prowadzenia aptek, wymyślili kilka sposobów, aby umiejętnie wykorzystując istniejące konstrukcje prawne, przenieść zezwolenie bez konieczności zamykania apteki. Albo praktycznie minimalizując okres zamknięcia do kilku dni.

To jednak know-how, które najlepiej działa wtedy gdy jest dobrze dopasowane do potrzeb konkretnego zbywcy i nabywcy (bo jest kilka różnych sposobów), a najlepiej działa wtedy gdy nie jest szeroko publikowane. Dlatego w celu możliwie najlepszego (a przy okazji najtańszego, bo możliwie bezstratnego) przeprowadzenia procesu przeniesienia pozwolenia na prowadzenie apteki – najlepiej skontaktować się z wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących prawa farmaceutycznego prawnikiem. W tym na przykład z naszą Kancelarią Prawa Farmaceutycznego.

Poniżej opis niektórych elementów procesu przeniesienia pozwolenia i kilka wskazówek:

Przesłanki przeniesienia zezwolenia

Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. Prawo farmaceutyczne, określa przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki. Ustawa ta była wielokrotnie w tym zakresie nowelizowana – dlatego zawsze należy czytając upewnić się, że mamy do czynienia z jej ostatnią, najnowszą wersją (!). Warto też sprawdzić czy ta wersja będzie aktualna na dzień w którym planujemy złożyć wniosek.

 1. Wniosek do WIF

Pierwszym krokiem jest ustalenie właściwego WIF i złożenie wniosku o przeniesienie pozwolenia. Wniosek musi zawierać szereg informacji, m.in.:

 • Dane osoby, na którą ma zostać przeniesione zezwolenie,
 • Dane apteki,
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne,
 • Informacje o kwalifikacjach osoby, która będzie kierowała apteką
 • Zgodę osoby na którą ma być przeniesione zezwolenie.
 1. Opłata

Przeniesienie pozwolenia na prowadzenie apteki, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. W chwili sporządzania niniejszego artykułu wynosi ona 4242 zł. Od tej opłaty raczej nie ma ucieczki.

 1. Decyzja WIF

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje decyzję o przeniesieniu zezwolenia lub o odmowie jego przeniesienia.

Dlatego dobrze by umowa prowadząca do takiego przeniesienia, zawierała także kluczowe postanowienia pozwalające na odwrócenie takiego procesu w razie (odpukać) braku pozytywnej decyzji WIF.

Przeniesienie zezwolenia na podstawie umowy

Najczęstszym sposobem jest przeniesienie zezwolenia na podstawie umowy sprzedaży zawartej między dotychczasowym a nowym prowadzącym aptekę. Umowa ta musi zostać zawarta w odpowiedniej formie.

Jak już wyżej opisywałem – dobrze, jeżeli zawiera postanowienia, które mogą uratować sytuację, gdy z nieznanych na dzień złożenia wniosku przyczyn otrzymamy decyzję odmowną.

Przeniesienie zezwolenia w drodze dziedziczenia

W przypadku śmierci osoby prowadzącej aptekę, zezwolenie na prowadzenie apteki może zostać na pewien okres przeniesione na spadkobiercę nie będącego farmaceutą. Istnieją także możliwości dotyczące zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem.

Skutki przeniesienia zezwolenia

Z dniem przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – nowa osoba prowadząca aptekę wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego prowadzącego aptekę.

Przeniesienie pozwolenia na prowadzenie apteki, a pracownicy

W tym miejscu pragnę uspokoić czytelników-farmaceutów i techników. W 99% przeniesienie przedsiębiorstwa w postaci apteki, zwłaszcza w wyniku sprzedaży apteki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powoduje też z mocy samego prawa zatrudnienie dotychczasowego personelu u nowego przedsiębiorcy.

Czy w przypadku przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki konieczna jest zmiana nazwy apteki?

Nie, zmiana nazwy apteki nie jest konieczna. Nowy prowadzący aptekę może kontynuować działalność pod dotychczasową nazwą. Z kolei zmiana nazwy apteki zazwyczaj wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

 

Podsumowanie

Przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki bez konieczności jej zamykania jest możliwe, wymaga jednak kilku umiejętnych, technicznych zabiegów – które mogą, ale nie muszą być ryzykowne. Tak pod kątem WIF jak i rozliczeń z NFZ. W zależności od celów klienta, można odpowiednio dobierać rozwiązania – jednocześnie równoważąc korzyści i potencjalne straty, tak by takie ryzyka zminimalizować. Zazwyczaj udaje się zadziałać w ten sposób, by w efekcie apteka była zamknięta przez jeden lub maksymalnie kilka dni.

Wszystkie opisywane przez nas na spotkaniach klientom rozwiązania znamy z praktyki, niektóre z nich powstały dlatego, że takie potrzeby mieli nasi klienci, a inne poznaliśmy podpatrując rozwiązania stosowane przez innych, a także skrzętnie notując sposoby działania sugerowane w oficjalnych wystąpieniach administracji centralnej.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy z naszą kancelarią, wśród świadczonych przez nas w ramach obsługi procesu przeniesienia apteki możemy uwzględnić takie usługi jak:

Szczegółowe omówienie procedury przeniesienia zezwolenia i przygotowanie dokumentów:

  • Wniosek o przeniesienie zezwolenia – pełna lista wymaganych dokumentów (ta zależy od województwa!), terminy, opłaty.
  • Zgoda osoby, na którą ma zostać przeniesione zezwolenie.
  • Decyzja WIF  – termin wydania, ewentualne odwołanie od decyzji.
 • Omówienie umów o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki i przygotowanie dokumentów, w tym:
  • Umowa sprzedaży apteki.
  • Umowa darowizny apteki.
  • Umowa spółki prowadzącej aptekę.
 • Omówienie skutków przeniesienia zezwolenia:
  • Prawa i obowiązki nowego prowadzącego aptekę.
  • Zmiana wpisu w rejestrze aptek i innych rejestrach oraz instytucjach.
  • Kontynuacja działalności apteki.
 • Dodatkowe informacje dla chcących przenieść zezwolenie na prowadzenie apteki:
  • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach przeniesienia zezwoleń na prowadzenie aptek.

 

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły