Sprzedaż apteki – jak przebiega? O czym pamiętać? Na co zwracać uwagę?

apteka
Krzysztof Bardel|
|
Comments (0)

Sprzedaż apteki – jak przebiega? O czym pamiętać? Na co zwracać uwagę?

[polecamy także nasz tekst: Jak sprzedać aptekę po wyrokach NSA z 2022r.]

Samo rozpoczęcie prowadzenia apteki podlega rygorystycznej procedurze  – jest to zatem działalność silnie regulowana. Jak łatwo się wobec tego domyślić, późniejsza sprzedaż apteki jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż „tradycyjna” procedura zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa. Z drugiej strony nie sposób nie zwrócić uwagi, że właściwie przeprowadzona transakcja sprzedaży apteki, ze względu na aktualną sytuację rynkową, potrafi być wyjątkowo korzystna dla sprzedających.

W ramach naszej praktyki Kancelarii Prawa Farmaceutycznego prowadzimy każdego roku kilkanaście projektów polegających na  sprzedaży lub nabyciu działających na rynku aptek indywidualnych oraz sieci aptek. Pozwólcie Państwo więc, że poza zaproszeniem do skorzystania z naszych usług przy sprzedaży lub nabyciu apteki,  podzielimy się częścią  wiedzy i doświadczenia jakie w zakresie obsługi prawnej i biznesowej procesu sprzedaży apteki, zebrał nasz Zespół.

Czym jest sprzedaż apteki z prawnego punktu widzenia?

Apteki są prowadzone w dwóch podstawowych formach, tj. jako jednoosobowe działalności gospodarcze, a także jako spółki prawa handlowego.

Żeby odpowiedzieć na pytanie jak wygląda sprzedaż apteki prowadzonej przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, sięgnąć należy do przepisów Kodeksu cywilnego.

Tam, a dokładnie w art. 551 i n., ustawodawca uregulował czym jest przedsiębiorstwo, a także jak przebiega procedura jego zbycia. Zgodnie z przywołanymi wyżej regulacjami przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa czy księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co warte zaznaczenia, powyższy katalog składników przedsiębiorstwa nie ma charakteru wyczerpującego, bowiem jest to jedynie wyliczenie przykładowe. Dlatego ważnym przy konstruowaniu umowy zbycia przedsiębiorstwa jest skonstruowanie jej postanowień w sposób, który pozwoli uniknąć niemiłych niespodzianek oraz stanu rzeczy odmiennego od pierwotnego założenia i wyobrażenia sprzedającego lub kupującego aptekę. Podsumowując: w ramach przygotowania do sprzedaży apteki należy przede wszystkim zastanowić się jakie składniki wchodzą skład majątku przedsiębiorstwa (firmy). Kolejnym etapem jest rozważenie które dokładnie z nich chcemy sprzedać albo nabyć, a które powinny pozostać w rękach sprzedającego.
Odpowiadając na najczęstsze pytanie: tak można sprzedać aptekę z lekami.

Trudna sprawa, czyli odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez dotychczasowego właściciela apteki

Sprzedaż apteki nie różni się od zwykłej sprzedaży przedsiębiorstwa w zakresie zobowiązań dotychczasowego właściciela. Sposób ich uregulowania względem wierzyciela (wierzycieli) określa artykuł 554 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa. Jednocześnie odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Powyższa regulacja – niewątpliwie mało atrakcyjna z punktu widzenia nabywcy – zawiera kilka elementów, nad którymi należy się pochylić. Po pierwsze ustalić należy, czym jest odpowiedzialność solidarna nabywcy oraz zbywcy apteki. Zgodnie z artykułem 366 § 1 k.c. istotą solidarnego zobowiązania dłużników jest prawo po stronie wierzyciela, pozwalające mu na zaspokojenie całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna (a także od kilku z nich, jeżeli dłużników jest więcej). Natomiast zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Po spełnieniu odpowiedniego świadczenia pomiędzy dłużnikami powstaje natomiast osobny stosunek prawny opierający się o tzw. roszczenie regresowe.

Istotne jest także to, że przed zawarciem umowy należy zwrócić uwagę na bardzo szczegółowe „prześwietlenie” zbywcy apteki, gdyż z przywołanego przepisu wynika, że odpowiedzialność nabywcy nie rozciąga się na zobowiązania, o których nabywca nie wiedział mimo zachowania należytej staranności. Oznacza to, że odpowiednia staranność w badaniu stanu finansów nabywanego przedsiębiorstwa pozwoli po pierwsze w pełni określić krąg wierzycieli zbywcy, przed którymi nabywca będzie odpowiadać, a także – potencjalnie – zwolnić się od niektórych zobowiązań. Ową należytą starannością w tego typu relacjach będzie na przykład odpowiednio wnikliwy audyt lub badanie due diligence, który pozwoli ocenić, czy i w jakiej skali zadłużony jest zbywca.

W jakiej formie powinna być zawarta umowa sprzedaży apteki?

Przygotować umowę zbycia przedsiębiorstwa powinien doświadczony w zakresie prawa farmaceutycznego prawnik, ale to tylko nasza dobra rada. Bowiem wcale to nie jest obowiązek, a czysto teoretycznie każdy taką umowę mógłby sporządzić samodzielnie.

Przy zawarciu umowy sprzedaży apteki, kluczową kwestią jest forma zawarcia umowy. Trzeba zachować formę jaką przewidział ustawodawca i to pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Forma ta jest mniej typowa, ponieważ jest to niejako „pośredni” stopień pomiędzy tradycyjną umową pisemną a aktem notarialnym. Zgodnie z art. 751 § 1 Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży przedsiębiorstwa (czyli np. apteki) wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Aby uczynić zadość temu wymogowi, należy po podpisaniu „tradycyjnej” umowy pisemnej, uwierzytelnić złożone pod nią podpisy u notariusza lub też podpisać tę umowę w jego obecności. Co warte zaznaczenia, nic nie stoi na przeszkodzie, by umowę taką zawrzeć w formie aktu notarialnego – jest to bowiem forma „wyższego rzędu” względem formy wymaganej przez ustawodawcę. Należy przy tym pamiętać, iż w rzadkim przypadku, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, a więc na przykład sprzedawana jest nie tylko apteka, ale także i lokal, w którym apteka ta jest prowadzona, wymaganą formą jest akt notarialny i od tej zasady nie przewidziano odstępstw (art. 158 k.c.). Reasumując – sprzedaż apteki winna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego.

Oczywiście wymagana jest podobna forma, ale inaczej kształtują się zobowiązania w nieco mniej typowej, choć nadal popularnej, sytuacji, w której przedmiotem sprzedaży ma być spółka prawa handlowego prowadząca aptekę, a nie apteka prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tam bowiem najczęściej mamy do czynienia ze sprzedażą udziałów lub wstąpieniem nowego wspólnika do spółki. Więcej na ten temat napisaliśmy w naszym drugim artykule dotyczącym sprzedaży aptek.

Szczegółowe rozwiązania prawne w przypadku sprzedaży aptek

Najważniejszą grupą przepisów, na którą w opisywanym kontekście należy zwrócić uwagę, są art. 99-105 z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem art. 104a. Określają one bowiem warunki wydania zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99 i n.) oraz wskazują procedurę przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki w ramach opisanej powyżej sprzedaży przedsiębiorstwa.

Należy bowiem, zaznaczyć, że osobną sprawą jest sama sprzedaż przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce, a osobną zmiana lub przeniesienie pozwolenia na jej prowadzenie, które muszą zostać przeprowadzone w określonej prawem procedurze odbywającej się przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. Powyższa kwestia regulowana jest przez art. 104a Prawa Farmaceutycznego, który jednak systemowo wiąże się z innymi przepisami tejże ustawy.

Poniżej przeanalizujmy zatem dokładnie, jak taka procedura wygląda, na co zwrócić uwagę i gdzie mogą pojawić się potencjalne problemy.

Kto może prowadzić aptekę? Kto może kupić aptekę?

Odpowiedź na powyższe pytania wyznacza krąg nabywców i zbywców aptek, który wynika z przywołanych powyżej przepisów Prawa farmaceutycznego. Trzeba podkreślić, że od kilku lat (od czerwca 2017 r.) nie każdy może otworzyć aptekę. Dodatkowo, by jeszcze bardziej skomplikować sprawę – nie każda osoba może nabyć, każdą aptekę już działającą na rynku. Z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika – o czym szerzej piszemy w naszym drugim artykule – że to kto może nabyć aptekę zależy od tego, kiedy została ona otwarta. Do tzw. starych zezwoleń nie stosuje się bowiem ograniczeń wynikających z nowelizacji ustawy znanej powszechnie jako Apteka dla Aptekarza – tym samym wedle przeważających aktualnie poglądów, mogą one być swobodnie sprzedawane również na rzecz podmiotów, które nie spełniają aktualnych wymagań, o czym szerzej poniżej.

Art. 99 Prawa Farmaceutycznego określa, iż apteka prowadzona musi być na podstawie zezwolenia na prowadzenie apteki wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Wydanie takiego zezwolenia obwarowane jest pewnymi warunkami, które wynikają z przywołanego przepisu, lecz bezprzedmiotowym byłoby je w tym miejscu szczegółowo opisywać – wszak skupiamy się na transakcji sprzedaży apteki oraz przeniesienia zezwolenia na jej prowadzenie, więc zakładamy, iż zbywca owo zezwolenie posiada. Nie sposób jednak pominąć pewnych kwestii, które wynikają z przywołanego artykułu, a wpływają bezpośrednio na możliwość i skuteczność przeniesienia lub zmiany zezwolenia.

1. Po pierwsze odnieść należy się do kręgu podmiotów, które zgodnie z obecnie obowiązującym art. 99 ust. 4 Prawa Farmaceutycznego mogą uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki. Mowa tutaj o:

A/ Farmaceucie posiadającym prawo wykonywania zawodu, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz

B/ Spółce jawnej lub partnerskiej, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

Ponieważ tylko wskazane wyżej podmioty uzyskać mogą „pierwotnie” zezwolenie na prowadzenie apteki, także tylko na nie może zostać ono „przeniesione” – jeżeli pozwolenie na prowadzenie apteki zostało wydane już po wejściu w życie Apteki dla aptekarza. Tym samym zakupić aptekę założoną pod rządami nowych przepisów, a więc po 25 czerwca 2017r. może wyłącznie farmaceuta lub spółka jawna/partnerska, która zajmuje się wyłącznie prowadzeniem aptek i której wspólnikami/partnerami są wyłącznie farmaceuci. Oczywiście i na to działający na rynku przedsiębiorcy i sieci apteczne znaleźli już swoje sposoby, ale to nie czas i miejsce na ich publikację.

Co równie istotne, w Prawie farmaceutycznym istnieją przepisy, które określają kto – pomimo spełnienia powyższych warunków – nie może uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki, a więc także nie może ono zostać na niego przeniesione przy okazji sprzedaży apteki. Jeżeli nabywca znajduje się w grupie objętej wspomnianymi włączeniami, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie wyda zgody na przeniesienie lub zmianę zezwolenia.

Z art. 104a wynika, iż nie można przenieść zezwolenia na podmioty opisane w art. 99 ust. 3, a więc te, które:

– Prowadzą lub wystąpiły z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmują się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub

– Prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek lub podmioty przez nie kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa

– Są członkami grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek.

Nowe apteki nie mogą być przeniesione na podmioty opisane w art. 99 ust. 3a, które (lub których wspólnik lub partner w spółce, na którą zezwolenie ma być przeniesione):

– Są wspólnikami, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;

– Prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub;

– Są członkami grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub;

– Wchodzą w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Podmioty opisane w art. 101 pkt 2-5, a więc:

– Te którym w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o przeniesienie zezwolenia cofnięto zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub które w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku zostały skreślone z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;

– Te które posiadają zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo produktu leczniczego weterynaryjnego albo wystąpiły z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia, prowadzą hurtownię farmaceutyczną lub hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo wystąpiły z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie, zajmują się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpiły z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3, lub wykonują działalność leczniczą albo wystąpiły z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

– Które nie dają rękojmi należytego prowadzenia apteki;

– Na które w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o przeniesienie zezwolenia nałożono karę pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c;

Należy pamiętać, aby przed transakcją kupna apteki upewnić się, iż znajdujemy się w kręgu podmiotów uprawnionych do posiadania zezwolenia na prowadzenie tej konkretnej apteki. W przeciwnym wypadku cała transakcja może doprowadzić wręcz do utraty zezwolenia na prowadzenie apteki, a w konsekwencji straty zainwestowanych środków.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w przypadku sprzedaży apteki nie mają zastosowania ograniczenia demograficzne i geograficzne opisywane w przywoływanych przepisach, gdyż nabywana apteka prowadzona jest pod dotychczasowym adresem, już uprzednio objętym zezwoleniem wydanym po zbadaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego kwestii gęstości zaludnienia i odległości aptek.

Reasumując podmiot kupujący aptekę otwartą po 25 czerwca 2017 r., a więc już pod rządami nowych przepisów:

1.Musi posiadać odpowiedni status – farmaceuty lub określonej spółki;

2.Nie może być wyłączony z grona podmiotów, które mogą uzyskać zezwolenie na podstawie: art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 Prawa Farmaceutycznego.

Ograniczenia te – zgodnie z kształtującą się linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego – nie dotyczą tzw. starych pozwoleń, wydanych przed wejściem w życie tzw. Apteki dla aptekarza, a więc przed 25 czerwca 2017 r. Apteki objęte tymi pozwoleniami mogą być przedmiotem o wiele bardziej swobodnego handlu.

Jak sprzedać aptekę i przenieść zezwolenie na prowadzenie apteki?

Po ustaleniu kręgu podmiotów, które mogą posiadać zezwolenie na prowadzenie apteki, należy przeanalizować samą procedurę jego przeniesienia wynikającą z art. 104a Prawa Farmaceutycznego.

Przeniesienie zezwolenia odbyć się musi za pośrednictwem organu, który to zezwolenie wydał, tj. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Odbywa się to w procedurze administracyjnej, co obliguje do dochowania określonych prawem wymogów. Sprawę administracyjną wszczyna się poprzez złożenie stosownego wniosku do wyżej wymienionego organu. Jak wynika z przywołanego przepisu, stronami tego postępowania są podmiot, który nabył aptekę oraz podmiot, na rzecz którego przenoszone zezwolenie zostało wydane. Krótko mówiąc – nabywca i zbywca apteki. To oni zobowiązani są wspólnie zlożyć wniosek o przeniesienie zezwolenia, a także – stosownie do art. 105 Prawa Farmaceutycznego – opłacić w wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nabywca spełniać musi prawem opisane wymogi, a tym samym zobowiązany jest wraz z wnioskiem złożyć:

– Pisemne oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w zezwoleniu,

– Oświadczenie, iż adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie,

– Dokumenty potwierdzające, iż spełnia wymagania opisane w powyższym akapicie (nie podlega wyłączeniu z grona podmiotów uprawnionych do uzyskania zezwolenia na podstawie art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 Prawa Farmaceutycznego),

– Umowę – w odpowiedniej formie, jak opisano w pierwszej części – sprzedaży przedsiębiorstwa (apteki),

– Potwierdzenie, iż jest się podmiotem, który może uzyskać zezwolenie, a więc dokument udowadniający prawo do wykonywania zawodu farmaceuty oraz/lub odpis z CEIDG/KRS poświadczający odpowiedni charakter działalności/spółki,

– Dokumenty potwierdzające, iż nabywca daje rękojmię prawidłowego prowadzenia apteki,

I nie tylko…

….podkreślić bowiem należy, iż opisany powyżej zestaw dokumentów, które należy dołączyć do wniosku nie wynika wprost z przepisów ustawy. Co więcej wskazany wyżej katalog nie jest wyczerpujący. Przepisy określają bowiem minimalne wymagania, które musi spełnić nabywca apteki nie określając jednocześnie, w jaki sposób spełnienie tych wymagań ma on wykazać. Przedłożenie wspomnianych dokumentów Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu będzie zatem najbardziej optymalną formą spełnienia tego obowiązku. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, jako organ administracji publicznej, zobowiązany jest bowiem prowadzić postępowanie dowodowe w zakresie objętym wnioskiem i niezależnie od jego treści na własną rękę ustalić musi, czy nabywca spełnia prawem określone wymogi.

Przedłożenie ww. dokumentów zdecydowanie ułatwi mu to zadanie, a więc także usprawni i przyspieszy całe postępowanie, co z kolei leży w interesie nabywcy oraz zbywcy. Jednocześnie nie oznacza to, że Inspektor nie wezwie stron do przedłożenia innych dokumentów lub do złożenia określonych wyjaśnień bądź oświadczeń. Organ bowiem obowiązany jest na mocy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego do pełnego wyjaśnienia sprawy i zgromadzenia materiału dowodowego, a następnie dokładnej jego oceny, a co za tym idzie w skrajnych przypadkach – na przykład przy ocenie koncentracji aptek w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – może być nawet wymagana opinia biegłego. Jak widać warto zatem jest już na etapie składania wniosku zadbać, by wraz z nim dostarczyć inspektorowi dokumenty, które i tak są w danym postępowaniu niezbędne.

Co z takim wnioskiem może zrobić Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny?

Inspektor prowadzi szczegółowe postępowanie, bada wniosek i status wnioskodawcy pod kątem spełnienia prawem przewidzianych wymogów i dopiero na tej podstawie wydaje decyzję. Cała procedura kończy się wydaniem stosownej decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego – przenosi on zezwolenie na prowadzenie apteki na nabywcę. Dopiero wówczas można powiedzieć, iż procedura sprzedaży apteki jako przedsiębiorstwa jest kompletna i nabywca może prowadzić działalność.

Kwestie podatkowe istotne przy sprzedaży apteki.

Opisywana sprzedaż wolna jest od podatku VAT, lecz nie ominie jej opłata jaką jest PCC, a więc podatek od czynności cywilnoprawnych.

Sprzedaż apteki – skrótowe przedstawienie całej procedury

Ujmując procedurę sprzedaży apteki w telegraficznym skrócie:

1. Nabywca musi upewnić się, iż należy do grona podmiotów uprawnionych do posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki, a także iż nie jest z tego grona wtórnie wyłączony przez odpowiednie przepisy – choć tutaj na skutek orzecznictwa nastąpiły w tym roku bardzo wyraźne zmiany i co do niektórych zezwoleń krąg nabywców mocno się poszerzył;

2. Nabywca i Zbywca muszą zawrzeć prawidłowo skonstruowaną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i następne k.c. (oczywiście przedmiotem sprzedaży mogą być też udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących apteki).

3. Umowa zawarta musi być w odpowiedniej formie (co do zasady pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, w określonych przypadkach wymagany jest akt notarialny);

4. Nabywca musi zachować odpowiednią staranność, analizując kupowane przedsiębiorstwo – najlepszą formą jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu lub kompleksowego badania due diligence;

5. Nabywca i Zbywca muszą złożyć wniosek o przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki wraz z odpowiednią dokumentacją do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz współpracować z nim w ramach postępowania w przedmiocie badania wniosku i spełnienia przez nabywcę prawem przewidzianych wymogów;

6. Po wydaniu decyzji o przeniesieniu lub zmianie zezwolenia na nabywcę, sprzedaż apteki można uznać za zakończoną

Jakie są potencjalne pułapki dla nabywcy i zbywcy apteki?

Sprzedaż apteki to proces, który rzadko przebiega w pełni zgodnie z planem. Praktycznie każdy aspekt tej czynności, wiąże się z pewnym ryzykiem. Można wskazać tutaj chociażby:

1. Nieuregulowanie kwestii prawa do lokalu, w którym znajduje się apteka (kwestia własności lokalu, przeniesienia jej w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub na przykład uregulowanie stosunku najmu z wynajmującym, wstąpienie w trwający stosunek najmu, etc.);

2. Nieodpowiednie uregulowanie w umowie kwestii sprzedaży znajdujących się w aptece ruchomości, takich jak leki czy sprzęt;

3. Wadliwa analiza stanu prawnego i historii działalności apteki;

4. Wadliwa wycena przedsiębiorstwa;

5. Nieprawidłowe sporządzenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;

6. Załączenie niekompletnej dokumentacji wraz z wadliwym wykazaniem niezbędnych kwestii, jak chociażby spełnienie wymogów odpowiedniej konkurencji (co może znacznie wydłużyć postępowanie przed Inspektorem, a także skutkować ponoszeniem dodatkowych kosztów w postaci chociażby opłacenia biegłego z tego zakresu);

7. Nieodpowiednie ukształtowanie umowy – m.in. w kwestii jej formy, a także uchybienie obowiązkowi zapłaty odpowiedniego podatku, nieodpowiednie określenie obowiązków stron;

8. Złe określenie momentu przejścia przedsiębiorstwa, a w konsekwencji niepotrzebna strata kilkudziesięciu lub więcej dni prowadzenia apteki (to czas w którym ludzie muszą otrzymywać wynagrodzenie, a często właściciel lokalu domaga się czynszu)

 
Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy zakupie lub sprzedaży apteki?

Wadliwie przeprowadzona sprzedaż apteki może przynieść zdecydowanie więcej strat niż zysków. We wcale nie tak rzadkich przypadkach wadliwe przeprowadzenie tej procedury, może kosztować nawet utratę pozwolenia na prowadzenie apteki. Doświadczony prawnik – profesjonalista kompleksowo obsługujący całe przedsięwzięcie powinien zapewnić możliwie najbezpieczniejsze oraz najbardziej satysfakcjonujące zbywcę i nabywcę, ale jednocześnie możliwie bezpieczne rozwiązania. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż rynek obrotu aptekami jest rynkiem stosunkowo niszowym, a duża część wiedzy pochodzi z doświadczenia. W związku z tym kluczowy jest wybór doradców specjalizujących się w przeprowadzaniu takich transakcji. Na szczęście dla klientów jest nas kilkunastu profesjonalistów działających na tym rynku.

Jeżeli szukali Państwo informacji na temat sprzedaży lub kupna apteki, to mamy nadzieję, że powyższy artykuł dobrze zarysował kluczowe elementy tego  wysoce skomplikowanego procesu. Podstawowe i kluczowe różnice pomiędzy transakcjami zależą od tego czy apteka należy do jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też do spółki prawa handlowego, do jakiego typu spółki oraz kiedy zostało wydane zezwolenie, a także kto jest nabywcą apteki. Każda z tych transakcji wymaga wdrożenia nieco innego scenariusza działania, dokładnej analizy całości dokumentacji oraz zaprojektowania takiego rozwiązania, które pozwoli w możliwie bezpieczny sposób przeprowadzić całą operację.

Krótka informacja o naszej ofercie dla zainteresowanych…

Jeżeli są Państwo zainteresowani, to przez wyżej opisany proces  – Zespół naszej Kancelarii Prawa Farmaceutycznego – może Państwa przeprowadzić. Zapraszamy do kontaktu jeżeli potrzebują Państwo wsparcia od strony prawnej i biznesowej w zakresie transakcji dotyczącej nabycia lub sprzedaży apteki. Posiadamy szerokie doświadczenie w tego typu transakcjach – zarówno pod kątem kompleksowej obsługi prawnej sprzedających jak i kupujących. Wspieramy także w poszukiwaniach nabywców, negocjacji warunków cenowych, udzielając szeroko pojętego doradztwa transakcyjnego i biznesowego, w razie potrzeby podejmujemy się także audytów oraz wyceny aptek.

Zapewniamy szerokie wsparcie w zakresie prawa farmaceutycznego i obsługi prawnej firm, zarówno dla tych dużych czyli aptek sieciowych, jak i tych mniejszych podmiotów i przedsiębiorców prowadzących indywidualne apteki. Prowadzimy transakcje dotyczące sprzedaży, jak i przekazania np. dzieciom lub innym członkom rodziny pojedynczych aptek oraz całych sieci. W ramach doradztwa w zakresie obsługi prawnej transakcji zajmujemy się sprawami na każdym ich etapie – zarówno gdy rozważana jest dopiero decyzja o sprzedaży, przez poszukiwanie podmiotów zainteresowanych zakupem apteki, negocjacje z potencjalnie zainteresowanymi i przygotowanie umowy. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw sądowych dotyczących przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki, gdy kwestia przeniesienia zezwolenia trafiła już do postępowania sądowego, bowiem powstał spór z WIF-em.

Posiadamy spore doświadczenie po obydwu stronach stołu, co pozwala nam uzyskać dla naszych Klientów możliwie najlepsze warunki. Niezależnie od tego, czy w danej transakcji reprezentujemy osoby, które sprzedają czy kupują aptekę. Naszą misją jest dostarczenie naszym Klientom dwóch najbardziej kluczowych w takich transakcjach elementów – bezpieczeństwa transakcji i możliwie najlepszej ceny.

Precedensowe wyroki NSA w 2022 – sprzedaż apteki z pomięciem Apteki dla Aptekarza – o najnowszych orzeczeniach i ich znaczeniu dla praktyki piszemy tutaj [kliknij] 

Jeżeli chcą państwo skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego i biznesowego w sprawie zakupu lub sprzedaży apteki, to zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami poprzez mail sprzedazapteki@klodzinskikancelaria.pl albo telefonicznie pod numerem +48 509 259 434

W naszej Kancelarii istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji terminu
konsultacji wstępnej w naszej siedzibie w Warszawie. W razie potrzeby posiadamy także oddział w Krakowie, a z klientami z innych części Polski chętnie spotykamy się online. 

5/5 - (1 vote)

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Ostatnie wpisy